Long An: Tỷ lệ hòa giải thành ở cơ sở trên 90%

30/11/2017

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; năm 2017, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 17/3/2017 về việc tập huấn bồi dưỡng, nghiệp vụ thực hiện công tác quản lý Nhà nước về hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Long An năm 2017; Tổ chức cấp phát Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên được ban hành theo Quyết định số 1753/QĐ-BTP ngày 22/8/2016 của Bộ Tư pháp với số lượng 7.200 quyển; tổ chức tâp huấn cho hơn 400 đại biểu.

15/15 đơn vị huyện, thị xã, thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn cho hòa giải viên được 23 lớp với hơn 2.700 Hòa giải viên tham dự. Năm 2017, toàn tỉnh củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của 1.044 Tổ hòa giải/1.031 ấp, khu phố, với 6.669 hòa giải viên. Năm 2017, các Tổ Hòa giải ở cơ sở đã tiếp nhận 2.153 vụ việc, trong đó, hòa giải thành là 1.922 vụ việc, đạt tỷ lệ 90,02% (Các huyện có tỷ lệ hòa giải thành cao như: Tân Hưng (97,81%), Châu Thành (97,72%), TX Kiến Tường (92,59%), TP Tân An (92,14%) Cần Đước (91,8%), Vĩnh Hưng (91,3%),...).
Với những kết quả trên cho thấy sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể các cấp trong việc triển khai, tập huấn, trang bị tài liệu, hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở; nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương về vị trí, vai trò của hoạt động hòa giải ở cơ sở được nâng lên... từ đó công tác tổ chức triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành luật được tiến hành kịp thời, hiệu quả; vai trò của các cơ quan liên quan trong việc phối hợp với cơ ngành tư pháp các cấp trong công tác củng cố, kiện toàn, tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên, thể hiện qua các vụ hòa giải thành năm sau cao hơn năm trước (Cụ thể năm 2013 tỷ lệ hòa giải thành đạt 82% , năm 2015 tỷ lệ hòa giải thành là 86,18% và năm 2017 tỷ lệ hòa giải thành đạt 90,02%) qua đó đã góp phần hỗ trợ đắc lực cho địa phương trong việc trực tiếp giải quyết những vụ việc vi phạm pháp luật, tranh chấp nhỏ trong Nhân dân, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp, tiết kiệm thời gian và tiền bạc của cơ quan Nhà nước và công dân đã góp phần rất lớn trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sự đoàn kết giúp đỡ nhau trong cộng đồng dân cư…/.
Phan Đức Bộ
Các tin đã đưa ngày: