Khánh Hòa: Tăng cường phổ biến pháp luật lao động cho người sử dụng lao động và người lao động

06/02/2018

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2021” nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật lao động nói riêng đối với người sử dụng lao động và người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định xã hội.

Kế hoạch đề ra mục tiêu, phấn đấu đến hết năm 2021, có 95% người sử dụng lao động được tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật có liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và 80% người lao động được tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động, việc làm, an toàn lao động, bảo hiểm xã hội, Công đoàn và các quy định pháp luật khác có liên quan tới quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động.
UBND tỉnh yêu cầu hình thức, nội dung tuyên truyền, phổ biến phải phù hợp với từng đối tượng, loại hình doanh nghiệp và gắn với yêu cầu nhiệm vụ chung của địa phương. Phát huy vai trò chủ động của các doanh nghiệp trong việc phối hợp với các cơ quan chức năng, các đoàn thể địa phương để tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người sử dụng lao động và người lao động…
Hải Dương
Các tin đã đưa ngày: