Vĩnh Long ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2018

13/02/2018

Để thực hiện tốt Luật phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch số 48/KH-HĐPH ngày 19/01/2018 ban hành Kế hoạch hoạt động Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2018, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như sau:

- Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL và triển khai các hoạt động của Hội đồng năm 2018; Củng cố các thành viên Hội đồng, Tổ thư ký theo Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg, Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg.
- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013, các luật, pháp lệnh mới ban hành hoặc có hiệu lực năm 2017 và 2018 như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật trợ giúp pháp lý; Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Bộ luật Dân sự; Luật đấu giá tài sản; Luật dược; Luật trẻ em….
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, quan điểm, chính sách, quy định mới về cải cách hành chính, cải thiện môi trường sản xuất, đầu tư kinh doanh, trọng tâm là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, hoạt động khởi nghiệp gắn với việc phổ biến Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, các luật và văn bản hướng dẫn liên quan đến đầu tư, kinh doanh;
 - Tập trung tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận, quy định pháp luật mới ban hành liên quan đến phạm vi quản lý của ngành, đoàn thể, địa phương;
- Tuyên truyền, phổ biến nội dung của các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là các Điều ước quốc tế về nhân quyền, các hiệp định thương mại tự do; các thỏa thuận với các nước có chung đường biên giới...
- Hướng dẫn tổ chức triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018; Củng cố, rà soát, kiện toàn lại đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo quy định của Luật PBGDPL và Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2017 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, truyên truyền viên pháp luật.
- Tiếp tục hướng dẫn, triển khai thực hiện các hoạt động đề ra trong Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 28-CTr/BCĐCCTPTW-HĐPHTW ngày 14/7/2015 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương về phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2015-2020, trọng tâm là chính sách, quy định mới thể hiện chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp trong Luật tổ chức cơ quan tư pháp (Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan điều tra hình sự); Luật thi hành án (hình sự, dân sự, hành chính); Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật tố tụng (hình sự, dân sự, hành chính) và các văn bản luật điều chỉnh tổ chức và hoạt động của các tổ chức bổ trợ tư pháp (luật sư, công chứng, giám định, bán đấu giá tài sản, trợ giúp pháp lý...).
- Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện, địa phương về công tác PBGDPL; đánh giá thực trạng hoạt động; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.
- Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tự kiểm tra công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng năm 2018. Tổ chức Đoàn kiểm tra của Hội đồng đối với 03 huyện Vũng Liêm, Trà Ôn, Bình Minh và 01 số xã của 03 huyện.
Trịnh Minh Bình, Quyền Trưởng phòng PBGDPL Sở Tư pháp Vĩnh Long
Các tin đã đưa ngày: