Hà Nam: 61 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

01/03/2018

Thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch số 1624/KH-UBND ngày 22/6/2017 về triển khai thực hiện Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai đồng bộ trên địa bàn.


(Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Thanh Tâm – 1 trong 17 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 của huyện Thanh Liêm)
Qua rà soát, đánh giá, chấm điểm, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định của Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp, hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã có 61 xã, thị trấn được Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Thanh Tùng
Các tin đã đưa ngày: