Cao Bằng: Triển khai xây dựng mô hình điểm cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

04/04/2018

Thực hiện Kế hoạch số 1719/KH-UBND ngày 06/6/2017 của Ủy ban nhân dân dân (UBND) tỉnh Cao Bằng về triển khai thực hiện Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Ngày 29/3/2018, Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch số 198/KH-STP về triển khai xây dựng mô hình điểm cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018. Theo đó năm 2018 có 02 đơn vị được chọn triển khai mô hình điểm là xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng và xã Đại Sơn, huyện Phục Hòa, đây là 02 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Theo Kế hoạch, các địa phương được lựa chọn thực hiện mô hình điểm cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau: Tăng cường công tác chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc các quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật cho mọi tầng lớp nhân dân và các cán bộ, công chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa của việc xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, bằng các hình thức phù hợp với điều kiện của địa phương; Bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá, chấm điểm các tiêu chí tiếp cận pháp luật và công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật mới cho đội ngũ cán bộ, công chức được giao theo dõi, triển khai đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật; Bố trí đủ nguồn lực, cơ sở vật chất, kinh phí trong triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuần tiếp cận pháp luật. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung tiêu chí tiếp cận pháp luật, phân công cụ thể trách nhiệm theo dõi, chấm điểm các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật cho công chức làm việc tại UBND cấp xã; giao công chức Tư pháp – Hộ tịch là đầu mối tham mưu, giúp UBND, Chủ tịch UBND triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Tăng cường công tác phối hợp giữa các công chức trong quá trình tổ chức đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện các tiêu chí. Chú trọng đến xây dựng các tiêu chí tiếp cận pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện; Tổ chức kiểm tra, đánh giá, báo cáo kết quả kết quả thực hiện xây dựng mô hình điểm cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018.
Qua việc triển khai xây dựng mô hình điểm cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới, sẽ đúc kết được những kinh nghiệm thực tiễn từ việc triển khai mô hình từ đó có cơ sở nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa pháp lý của nhân dân trên địa bàn tỉnh./.
                                                                Vân Anh
Các tin đã đưa ngày: