Gia Lai: Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2018-2020” trên địa bàn tỉnh

04/04/2018

Triển khai Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016 - 2020); Quyết định số 288/QĐ-BTP ngày 21/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2010 - 2015” đến năm 2020.

Để tiếp tục tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 - 2015” ban hành kèm theo Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 19/5/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015” và những kết quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Ngày 27/3/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch số 573/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2018-2020” trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Kế hoạch đã xác định rõ mục đích, yêu cầu, các mục tiêu cụ thể phấn đấu thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Đồng thời, xác định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Đề án. Trong Kế hoạch UBND tỉnh giao:
- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh; đánh giá kết quả, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên; tổ chức kiểm tra hiệu quả công tác triển khai Đề án của UBND các huyện, thị xã, thành phố; biên tập, in ấn và cấp phát Sổ tay hướng dẫn kỹ năng PBGDPL cho thanh thiếu niên…
- Sở Tư pháp, Tỉnh đoàn chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các cuộc thi, hội thi trên địa bàn tỉnh hoặc chỉ đạo, hướng dẫn cấp huyện tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; nghiên cứu, đăng ký tham gia thực hiện thí điểm Tủ sách pháp luật điện tử cho thanh, thiếu niên trên Trang tin thông tin điện tử của Sở Tư pháp, Cổng thông tin điện tử của Tỉnh đoàn; phối hợp xây dựng và thực hiện các Chương trình phổ biến, tư vấn, trợ giúp về pháp luật cho thanh, thiếu niên (ưu tiên thanh, thiếu niên đặc thù) thông qua tổ chức các chương trình/hoạt động tình nguyện, miễn phí hướng về cơ sở…
- Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai chủ trì thực hiện xây dựng, đăng tải, phát sóng các chuyên mục/phóng sự/chương trình/tin/bài có nội dung thông tin, phổ biến pháp luật; phản ánh thực tiễn thi hành pháp luật, kết quả, mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài trên địa bàn tỉnh…
- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, hàng năm, các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tổ chức các lớp/hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức pháp luật mới và kỹ năng PBGDPL phù hợp với từng nhóm đối tượng thanh thiếu niên; rà soát, đánh giá, nghiên cứu nhân rộng một số mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh; đánh giá một số mô hình mới để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chỉ đạo điểm đến năm 2020…
- Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án trên địa bàn cấp huyện phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu của công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên ở địa phương…
- Đại Đồng -
Các tin đã đưa ngày: