Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Bình kí kết chương trình phối hợp

07/05/2018

Thực hiện Chương trình phối hợp số 60/CTPH-BTP-HLHPNVN ngày 05/01/2018 giữa Bộ Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), trợ giúp pháp lý (TGPL), tư vấn pháp luật (TVPL) cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022; Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Bình đã kí kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác PBGDPL, TGPL, TVPL cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn tỉnh.

Trong giai đoạn 2018-2022, hai ngành tăng cường phối hợp công tác để triển khai thực hiện có hiệu quả 05 nhiệm vụ sau đây:
1. Công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở:
- Phối hợp triển khai các biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm phổ biến sâu rộng và triển khai thi hành Hiến pháp, các Luật, pháp lệnh mới ban hành, các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực quản lý nhà nước và đối tượng là phụ nữ theo nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi ngành.
- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật PBGDPL, Luật hòa giải ở cơ sở phù hợp với đặc thù từng ngành; chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai tổ chức “Ngày Pháp luật nước CHXHCNVN” hằng năm có hiệu quả, phù hợp với nhu cầu, nhận thức của các nhóm phụ nữ.
- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ  về tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ.
- Thường xuyên trao đổi, cung cấp, cập nhật thông tin giữa hai bên về các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành...
2. Công tác TVPL, TGPL:
- Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các hoạt động TGPL cho phụ nữ là người được TGPL theo quy định của Luật TGPL.
- Phối hợp xây dựng mạng lưới tư vấn pháp luật, TGPL, cộng tác viên TGPL, luật sư thực hiện TGPL để hỗ trợ TVPL, TGPL cho nhóm phụ nữ yếu thế.
- Phối hợp, liên kết hoạt động TVPL  cho phụ nữ tại các Trung tâm TVPL với Trung tâm TGPL nhà nước trong triển khai các hoạt động TGPL cho phụ nữ.
3. Công tác lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật:
- Phối hợp thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
- Bảo đảm phát huy vai trò phản biện xã hội của Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp đối với chính sách, pháp luật về bình đẳng giới.
4. Bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ của 2 ngành:
- Phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, trợ giúp viên pháp lý, TVPL, lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật phù hợp với chức năng và nguồn lực của mỗi bên.
- Phối hợp biên soạn, xây dựng tài liệu nâng cao năng lực, nhận thức về pháp luật cho phụ nữ; tài liệu hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, TVPL, TGPL cho cán bộ Hội phụ nữ các cấp.
- Phối hợp tổ chức các hội thảo, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn triển khai các hoạt động; trao đổi tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai các văn bản pháp luật về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, TVPL, TGPL cho phụ nữ và trẻ em gái, lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật.
- Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về giới, lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật cho cán bộ làm công tác pháp chế các sở, ngành tại địa phương…
5. Tham gia giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách và góp ý, tham gia xây dựng pháp luật:
- Phối hợp cung cấp thông tin cho nhau trong quá trình xây dựng pháp luật, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và trách nhiệm quản lý nhà nước của Sở Tư pháp.
- Phối hợp thực hiện hiệu quả các quy định về tham gia giám sát của các cấp Hội phụ nữ với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
Chương trình phối hợp đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng ngành; giao cho phòng Phổ biến giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp) và Ban Tuyên giáo (Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh) làm đầu mối tham mưu cho Lãnh đạo 2 ngành trong tổ chức thực hiện Chương trình này.
                                                                                   Hạnh Nga
Các tin đã đưa ngày: