Thái Bình: Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh kí kết Kế hoạch liên ngành thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật năm 2018

08/06/2018

Thực hiện Chương trình phối hợp số 01/CTPH-STP-HLHPN ngày 13/4/2018 giữa Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), trợ giúp pháp lý (TGPL), tư vấn pháp luật ( TVPL) cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022; ngày 06/6/2018, Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Bình đã kí kết kế hoạch liên ngành số 10/KHLN-STP-HLHPN về việc thực hiện công tác PBGDPL, TGPL, TVPL cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

1. Kế hoạch liên ngành đề ra các mục đích cụ thể gồm:
- Bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của phụ nữ, kịp thời hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư, thúc đẩy việc thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, hội viên phụ nữ.
- Nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của phụ nữ, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia quản lý nhà nước, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.
- Phát huy vai trò của 2 ngành Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ trong công tác PBGDPL, TGPL, TVPL cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật.
- Xây dựng  đội ngũ cán bộ hội làm công tác PBGDPL; báo cáo viên, tư vấn viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên đáp ứng yêu cầu công tác PBGDPL, TGPL, TVPL, hòa giải ở cơ sở cho phụ nữ.
2. Để đạt được các mục tiêu đó; trong năm 2018, hai ngành tăng cường phối hợp công tác để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ hội làm công tác PBGDPL, báo cáo viên, tư vấn viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên; PBGDPL, TGPL, TVPL cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và thực hiện lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật thông qua các hình thức:
- Biên soạn tài liệu để tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh địa phương và trang Web của Hội LHPN tỉnh;
- Phối hợp xây dựng chương trình tọa đàm về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình trên Đài Phát thanh và truyền hình Thái Bình.
- Tổ chức 03 hội nghị tập huấn cho đội ngũ cán bộ hội phụ nữ cấp cơ sở, cấp huyện, tỉnh về một số Luật và văn bản pháp luật liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới….
-Tổ chức 10 hội nghị tại 10 xã tuyên truyền về  Luật Phòng chống bạo lực gia đình, các kiến thức về phòng chống bạo lực gia đình… cho 1.500 hội viên, phụ nữ.
- Duy trì và phát triển Câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật.
 Kế hoạch giao cho phòng Phổ biến giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp) và Ban Tuyên giáo (Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh) làm đầu mối tham mưu cho Lãnh đạo 2 ngành tổ chức thực hiện Kế hoạch liên ngành này. Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương.
                                                                                        Hạnh Nga
                                                                           Sở Tư pháp Thái Bình
Các tin đã đưa ngày: