Lào Cai: Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh năm 2018

10/07/2018

Triển khai Kế hoạch số 32/KH-STP ngày 11/6/2018, ngày 05/7/2018, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ cho 200 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh năm 2018. Hội nghị nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tạo sự chuyển biến về chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, nêu cao trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đến các tầng lớp cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tập huấn, các báo cáo viên sẽ tìm hiểu các nội dung: Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL, Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 06/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, Luật Lâm nghiệp, Luật Quy hoạch; một số vấn đề về truyền thông chính sách, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội đáp ứng yêu cầu thực hiện công tác PBGDPL; việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018, nội dung Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 – 2021 và các Đề án thuộc Chương trình theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 3800/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm về công tác PBGDPL.
Hội nghị đã tập huấn giới thiệu những nội dung cụ thể, rõ ràng, sát với thực tiễn; các điểm mới của luật; những vấn đề cần quan tâm về truyền thông chính sách, nắm vững để nâng cao hơn  hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục  pháp luật trong thời gian tiếp theo của đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.  
Nguyễn Lê Hằng
Các tin đã đưa ngày: