Ủy nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch triển khai công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2018

10/07/2018

Ủy nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2018 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Lào Cai triển khai công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2018.

Kế hoạch ban hành nhằm mục đích tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các đoàn thể và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở trong tình hình mới, tạo sự chuyển biến cơ bản, bền vững, hiệu quả trong hoạt động hòa giải ở cơ sở, góp phần gìn giữ tình đoàn kết trong nội bộ nhân dân, phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong cộng đồng dân cư; Triển khai có hiệu quả Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Triển khai có hiệu quả Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật quy định công tác hòa giải ở cơ sở là một trong năm tiêu chí thành phần đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để đánh giá xã hoàn thành nông thôn mới theo quy định; Củng cố về tổ chức, đội ngũ làm công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn tình đoàn kết tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc; Tiếp tục tham gia góp ý xây dựng, hoàn thiện thể chế về hòa giải ở cơ sở; xây dựng và tăng cường cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể trong công tác hòa giải ở cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở.
Theo nội dung kế hoạch yêu cầu: Quán triệt đầy đủ nội dung, tinh thần của Luật Hòa giải ở cơ sở, Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở trong tình hình mới; các quy định pháp luật có liên quan.  Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ thực hiện, bảo đảm chất lượng, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở.  Cung cấp tài liệu, tập huấn về kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ công tác cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ theo dõi, quản lý, hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, tổ trưởng, hòa giải viên; tổ hòa giải hoạt động có hiệu quả, tăng số vụ việc hòa giải thành. Gắn công tác hòa giải ở cơ sở với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân.  
Mục tiêu chung củng cố, kiện toàn xây dựng đội ngũ hòa giải viên có phẩm chất, năng lực, trách nhiệm để thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở, qua đó góp phần tạo chuyển biến căn bản về chất lượng, nâng cao hiệu quả của công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết kịp thời, hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật trong cộng đồng thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở; duy trì, củng cố đoàn kết trong nội bộ cộng đồng dân cư; phát huy đạo lý truyền thống tốt đẹp, thuần phong, mỹ tục của dân tộc; phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp; giảm áp lực cho Tòa án và các cơ quan nhà nước có liên quan; tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của nhà nước, của nhân dân. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020. Đảm bảo thực hiện cơ chế, chính sách cho hòa giải viên và tổ hòa giải theo quy định của pháp luật hiện hành qua đó động viên hòa giải viên nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia hòa giải các mâu thuẫn tranh chấp trong cộng đồng dân cư.
Mục tiêu cụ thể tăng cường hiệu lực công tác quản lý nhà nước trong đó tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp uỷ, chính quyền đối với công tác hòa giải trên địa bàn của từng địa phương phù hợp với thực tế và yêu cầu của nhân dân. Kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác hòa giải, 90% đội ngũ này được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hoà giải. Triển khai hiệu quả cơ chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị, các ngành, các cấp trong tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước về công tác hòa giải, thực hiện nhiệm vụ hòa giải (Mặt trận Tổ quốc, Tư pháp, Thanh tra, Tòa án, Nông dân, Phụ nữ, Thanh niên...).
Thực hiện các hoạt động thông tin, truyền thông, tuyên truyền các nội dung (quy định pháp luật, văn bản chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, kết quả hoà giải, biểu dương điển hình người tốt, việc tốt ...). Hình thức đa dạng, phương thức lồng ghép hoặc sinh hoạt chuyên đề.
Nâng cao hiệu quả hoạt động hoà giải ở cơ sở thành lập, kiện toàn Tổ hoà giải: 100% thôn, bản, tổ dân phố thành lập Tổ hòa giải theo quy định, đảm bảo trình tự, thủ tục, cơ cấu thành phần; 100% Hoà giải viên được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải; Tỷ lệ hoà giải thành đạt từ 90% trở lên tính trên tổng số vụ việc hoà giải được thụ lý trong năm. Khuyến khích các bên tranh chấp đề nghị Tòa án công nhận kết quả hoà giải thành; Biểu dương, khen thưởng các tổ hoà giải, hoà giải viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện hoạt động hoà giải. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi thi hành pháp luật chuyên đề về công tác hòa giải. 100% các huyện, thành phố được kiểm tra, chọn điểm kiểm tra  xã, tổ hòa giải. Hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện các nội dung của kế hoạch. Khuyến khích huy động các nguồn kinh phí xã hội hoá trong thực hiện hoạt động hoà giải ở cơ sở.
Kế hoạch này được thực hiện năm 2018, cho các đối tượng là cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước hoặc phụ trách, theo dõi công tác hòa giải thuộc các ban, ngành, tổ chức đoàn thể các cấp; Hòa giải viên thuộc các tổ hòa giải tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn các xã, phường, thị trấn thuộc 09 huyện, thành phố và được triển khai thực hiện tại các Sở, ban, ngành đoàn thể thực hiện công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn  trên địa bàn tỉnh.
Nguyễn Lê Hằng
Các tin đã đưa ngày: