Bình Định: Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ

06/08/2018

Thực hiện Điều 17 Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 2413/BTP-PBGDPL ngày 03/7/2018 của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ; ngày 03/8/2018, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Văn bản số 4678/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu: Sở Tư pháp tổ chức bàn giao nhiệm vụ giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh sang Sở Văn hóa và Thể thao. Đồng thời tiếp tục giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện một số nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của cơ quan Tư pháp theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg; chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ, tích cực với Sở Văn hóa và Thể thao trong việc giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 có hiệu quả tại địa phương; hàng năm, tổng hợp, báo cáo về việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg trong báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật định kỳ 6 tháng, năm của UBND tỉnh để báo cáo Bộ Tư pháp.
Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận nhiệm vụ giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh và toàn bộ hồ sơ, tài liệu về nhiệm vụ này do Sở Tư pháp giao; chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg, xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh có hiệu quả; hàng năm, tổng hợp, báo cáo về thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước được giao tại Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg trong báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật định kỳ 6 tháng, năm gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp trong báo cáo của UBND tỉnh.
UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã tổ chức bàn giao nhiệm vụ giúp UBND cùng cấp quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước cho Phòng Văn hóa – Thông tin và công chức Văn hóa – Xã hội cấp xã; chỉ đạo Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp – Hộ tịch tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ, tích cực với cơ quan văn hóa cùng cấp trong việc giúp UBND, Chủ tịch UBND cùng cấp tổ chức thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg có hiệu quả tại địa phương; hàng năm, tổng hợp, báo cáo về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước ở địa phương theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg trong báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật định kỳ 6 tháng, năm gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp trong báo cáo của UBND tỉnh./.
                                                                                                            Mỹ Cẩm
Các tin đã đưa ngày: