Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai ban hành kế hoạch kiểm tra thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh

06/08/2018

Thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 40/KH-STP ngày 3/8/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai về kiểm tra thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Hoạt động kiểm tra nhằm mục đích triển khai thực hiện có hiệu quả các Văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; các bộ, ngành, Trung ương; Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xây dựng nông thôn mới (Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 quy định về xây dựng cấp xã, đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 19/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 4758/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2020 và Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 01/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai). Đánh giá và nắm bắt thực trạng xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và thực trạng tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở để có giải pháp thúc đẩy, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc triển khai các thiết chế tiếp cận pháp luật, bảo đảm điều kiện đáp ứng nhu cầu nâng cao nhận thức pháp luật, thực hiện, bảo vệ và phát huy quyền và lợi ích hợp pháp của công dân ngay tại cơ sở.
Kế hoạch đặt ra yêu cầu hoạt động kiểm tra phải được triển khai đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Gắn việc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với việc giải đáp các vướng mắc có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ này.
Nội dung kiểm tra kiểm tra hồ sơ đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 (Có tài liệu kiểm chứng). Kiểm tra nội dung triển khai công tác chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2018 (Dự kiến chấm điểm các tiêu chí), nội dung kiểm tra gồm: Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân; Tuyên truyền, phổ biến về vị trí, vai trò, ý nghĩa của xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tới cán bộ, công chức và người dân ở cơ sở; Đánh giá việc thực hiện 05 tiêu chí và 25 chỉ tiêu thành phần; Lồng ghép xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xóa đói, giảm nghèo. Việc đảm bảo nguồn lực và điều kiện cần thiết (nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí) trong triển khai nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Đơn vị kiểm tra gồm Ủy ban nhân dân các xã: Bản Phiệt, Bản Cầm (huyện Bảo Thắng); Bản Xèo (huyện Bát Xát); Nậm Đét (huyện Bắc Hà); Bản Mế, Sín Chéng, Nàn Sán (huyện Si Ma Cai); Tân Dương (huyện Bảo Yên); Làng Giàng (huyện Văn Bàn); xã Thanh Bình (huyện Mường Khương). Thời gian kiểm tra dự kiến trong Quý III và Quý IV năm 2018.
Nguyễn Lê Hằng
Các tin đã đưa ngày: