Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới

06/08/2018

Nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, ngày 24/7/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 1125/KH-UBND để triển khai thực hiện.

Mục đích để tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV (sau đây gọi là Luật, Nghị quyết) tới cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; Xác định rõ nhiệm vụ của các cấp, các ngành trong tổ chức triển khai thực hiện, phát huy vai trò của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc gương mẫu chấp hành pháp luật, nắm và thực hiện tốt các quy định của pháp luật có liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ, đề cao ý thức phục vụ Nhân dân.
Kế hoạch nêu rõ 05 nội dung và thời gian thực hiện cụ thể, bao gồm: Tổ chức Hội nghị quán triệt và phổ biến các văn bản luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đến lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Báo cáo viên pháp luật, cán bộ làm công tác pháp chế các cơ quan, đơn vị; Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết bằng hình thức phù hợp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý, lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp, hội nghị của cơ quan, đơn vị. Phối hợp các cơ quan, tổ chức hữu quan phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở cơ sở; Biên soạn, phổ biến các Luật mới ban hành; Đăng tải toàn văn nội dung văn bản luật; Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông tuyên truyền, phổ biến về những nội dung cơ bản, những điểm mới trong văn bản luật.
Ngoài ra, Kế hoạch quy định cụ thể trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các doanh nghiệp nhà nước chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ được giao và tổ chức quán triệt, phổ biến các văn bản luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân bằng hình thức phù hợp. Đối với Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch này; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ và hướng dẫn của Trung ương có văn bản hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật trong ngành quản lý, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành đúng các quy định của pháp luật khi thực thi nhiệm vụ; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên tổ chức quán triệt, tuyên truyền các Luật, Nghị quyết cho hội viên, thành viên của tổ chức mình và tham gia tuyên truyền, phổ biến cho Nhân dân.
Nguyễn Oanh
Các tin đã đưa ngày: