Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở năm 2018

27/11/2018

Thực hiện Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 22/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Công văn số 661/UBND-NC ngày 23/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2018, ngày 15/11/2018, Sở Tư pháp phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở năm 2018 tại huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Y Hòa, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum; đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Phó Trưởng phòng Phòng Tư pháp huyện Tu Mơ Rông; các công chức Phòng Tư pháp huyện Tu Mơ Rông và đông đảo đại biểu là công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở năm 2018 tập trung tập huấn, phổ biến, thông tin các văn bản quy phạm pháp luật và các nội dung có liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở, như: Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013; Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; kỹ năng dành cho hòa giải viên ở cơ sở; pháp luật về hôn nhân và gia đình... Đồng thời, Hội nghị cũng dành thời gian để hòa giải viên trao đổi, tháo gỡ, giải quyết các tình huống pháp luật cụ thể thuộc phạm vi hòa giải cơ sở.
Hội nghị lần này sẽ củng cố, trang bị những phương pháp, kỹ năng, kiến thức pháp luật có liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở; tạo điều kiện cho đội ngũ hòa giải viên, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã có dịp trao đổi, học tập kinh nghiệm, đồng thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở; đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tư pháp trong tình hình mới./.
 
Nguyễn Thị Hoa Huệ - Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum
Các tin đã đưa ngày: