Gia Lai: Một số kết quả nổi bật trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018

10/01/2019

Triển khai Kế hoạch số 4596/KH-UBND ngày 26/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2018. Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động xây dựng, ban hành Kế hoạch tổ chức công tác PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát các nội dung, nhiệm vụ chuyên môn và phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương…

Trong năm 2018, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã đạt được những kết quả nhất định và tạo được những chuyển biến tích cực trong công tác kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh; công tác PBGDPL từ tỉnh xuống cơ sở được triển khai kịp thời, chất lượng ngày một tốt hơn; các ngành, địa phương đã chú trọng triển khai nhiệm vụ PBGDPL gắn với quá trình thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ… với một số kết quả nổi bật như:
Thứ nhất, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh nâng cao chất lượng hoạt động; chủ động trong công tác tư vấn, tham mưu, giúp UBND tỉnh triển công tác PBGDPL trên địa bàn
Triển khai hoạt động trong năm 2018, Hội đồng đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-HĐPHPBGDPL ngày 30/01/2018 về hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2018; Kế hoạch số 05/KH-HĐPHPBGDPL ngày 04/5/2018 tổ chức lớp tập huấn chuyên sâu Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2018; Công văn số 12/HĐPHPBGDPL ngày 06/7/2018 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch liên tịch số 01-KHLT/BCĐCCTP-HĐPHPBGDPL[1] năm 2018.
Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng - đã tham mưu, giúp Hội đồng biên soạn và phát hành: 1.000 cuốn “Đặc san phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai - Số 33/2018”[2]; 20.800 cuốn “Sổ tay phổ biến, giáo dục pháp luật ở thôn, làng, khu dân cư” (phát hành 01 số/quý); 8.000 cuốn Sổ tay phổ biến, giáo dục pháp luật dành cho người dân tộc thiểu số” (phát hành 02 số/năm).
Tổ chức 01 Hội nghị tập huấn chuyên sâu Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2018[3] cho 400 người là đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện thị xã, thành phố, Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; 01 Hội nghị tập huấn về công tác cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp năm 2018[4] cho 200 người là Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện, các cơ quan tư pháp (Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Thi hành án dân sự, Công an).
Chủ tịch Hội đồng đã ban hành Quyết định số 10/QĐ-HĐPHPBGDPL ngày 29/6/2018 về việc thành lập các Đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 với sự tham gia của các ủy viên Hội đồng được phân công phụ trách địa bàn (gồm: Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh; Sở Tài chính; Sở Thông tin và Truyền thông; Phòng Nội chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh).
Đoàn Kiểm tra đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-ĐKT ngày 29/6/2018 về kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 và tiến hành kiểm tra tại 02 đơn vị cấp tỉnh (Sở Giáo dục và Đào tạo; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh) và 04 Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện (Phú Thiện, Chư Pưh, Mang Yang và Đức Cơ). Qua các hoạt động kiểm tra cho thấy: Các đơn vị đã triển khai thực hiện; công tác chỉ đạo triển khai PBGDPL về cơ bản đã bám sát thực tế, phù hợp với tình hình và yêu cầu chính trị - xã hội tại địa phương; nội dung PBGDPL tập trung vào các lĩnh vực đáp ứng yêu cầu đời sống xã hội và gắn kết với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn… Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện đã phát sinh những khó khăn, hạn chế chủ yếu về nguồn nhân lực; kinh phí; trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác này chưa được đảm bảo, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; có sự chồng chéo, thiếu thống nhất trong văn bản hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ, hoạt động, nội dung PBGDPL giữa các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương về nội dung, hình thức và thời điểm triển khai; việc xây dựng, lập kế hoạch, dự toán kinh phí và duyệt cấp kinh phí đảm bảo cho hoạt động PBGDPL còn chưa cụ thể, chưa đầy đủ, không kịp thời và chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; công tác thống kê, báo cáo định kỳ của các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện theo đúng quy định, không báo cáo, báo cáo không đúng tiến độ, không đúng/đủ mẫu…
Thứ hai, các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật đã được chú trọng, triển khai đồng bộ, kịp thời
Trong năm 2018, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tổ chức tổng cộng 15.962 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực tiếp thu hút 636.430 lượt người tham dự; tổ chức 73 cuộc thi tìm hiểu pháp luật thu hút 7.895 lượt người tham gia dự thi; tổ chức biên soạn, biên tập, cấp phát miễn phí 439.881 bản đề cương, tài liệu, sổ tay chuyên đề, bản tin, đặc san, tờ gấp PBGDPL các loại, trong đó có 121.145 bản tài liệu PBGDPL bằng tiếng dân tộc thiểu số (Jrai; Bahnar); phát sóng chương trình PBGDPL trên hệ thống truyền thanh xã được 6.295 lần; tổ chức biên tập, đăng tải trên 6.374 tin, bài, ảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan báo chí, đơn vị, địa phương. Trong đó: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đã tổ chức được 11.275 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực tiếp thu hút trên 274.156 lượt người tham dự; tổ chức được 02 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 31 lượt người tham gia; cấp phát 325.913 tài liệu, đề cương PBGDPL các loại trong đó có 95.800 tài liệu PBGDPL tiếng dân tộc; đăng tải trên 4.169 tin, bài về pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng.
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tổ chức được 4.687 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực tiếp thu hút trên 362.274 lượt người tham dự; tổ chức được 71 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 7.864 lượt người tham gia; cấp phát 113.968 tài liệu, đề cương PBGDPL các loại trong đó có 25.345 tài liệu PBGDPL tiếng dân tộc; phát sóng chương trình PBGDPL trên hệ thống truyền thanh xã được 6.295 lần; đăng tải trên 2.205 tin, bài về pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng.
Thứ ba, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực
Trong hoạt động biên soạn và cấp phát tài liệu: Sở Tư pháp đã biên soạn, biên tập, in ấn 183.844 tài liệu pháp luật các loại (trong đó có 67.749 tài liệu chuyên đề pháp luật[5]; 116.095 tờ gấp PBGDPL[6]). Hội Luật gia tỉnh Gia Lai đã tổ chức biên soạn, cấp phát tổng cộng 28.920 tài liệu PBGDPL[7]; Sở Giao thông vận tải biên soạn, cấp phát 6.000 tờ rơi phổ biến pháp luật về Giao thông đường bộ[8]; Ban Dân tộc cấp phát 33.300 tờ rơi giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (tiếng Việt - Jrai - Bahnar) về cấp xã và 340 đĩa DVD tuyên truyền về cấp huyện[9]; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch in ấn, cấp phát 70.000 tờ rơi, 10.000 ấn phẩm tuyên truyền về công tác phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng xã văn hóa nông thôn mới (tiếng Việt - Jrai - Bahnar) cấp về cơ sở.
Trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng:  Năm 2018, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức biên tập và đăng tải hơn 2.695 tin, bài về về hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; giới thiệu những điểm mới, những nội dung trọng tâm của các văn bản quy phạm pháp luật mới do Trung ương, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Sở Tư pháp đã tổ chức biên soạn và đăng tải 19 tờ gấp pháp luật các loại và đăng tải toàn bộ các ấn phẩm, tài liệu PBGDPL do Sở Tư pháp biên soạn, phát hành lên Trang Chuyên mục “Tủ sách điện tử” trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai; biên tập và đăng tải trên 200 tin, bài, ảnh thông tin, phổ biến kịp thời, nhanh chóng các văn bản, chính sách pháp luật mới được người dân quan tâm. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã đăng tải trên 169 tin, bài và các văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản pháp luật; bổ sung 09 đầu sách điện tử vào chuyên mục Tủ sách pháp luật trên Trang thông tin điện tử của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai; đã xây dựng và tạo lập fanpage Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai trên mạng xã hội Facebook; xây dựng và thiết lập kệnh Youtube lưu trữ trên 50 video các hoạt động của ngành Kiểm sát, giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của ngành tới đông đảo người dân. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã xây dựng và duy trì chuyên mục “Tiếp chuyện bạn nghe Đài” trên sóng phát thanh phát sóng vào tối thứ ba với thời lượng 15 phút/số/tuần; chuyên mục “Hộp thư Truyền hình” trên sóng truyền hình vào tối chủ nhật hàng tuần với thời lượng 15 phút/số/tuần; chuyên mục “Dân hỏi - Cơ quan nhà nước trả lời” trên sóng truyền hình với thời lượng 15 phút/số/tháng. Trong 10 tháng đầu năm 2018 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã phát sóng trên 300 tin, bài, phóng sự tuyên truyền, PBGDPL với nhiều nội dung phong phú và đổi mới trong cách thông tin, tuyên truyền. Từ tháng 8/2018, Phát thanh và Truyền hình tỉnh mở chuyên mục “Văn bản mới” trên sóng truyền thanh và truyền hình phát sóng hàng tuần vào ngày thứ ba và thứ sáu trong chương trình thời sự giới thiệu các văn bản mới của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đến với mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Trong công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật: Sở Tư pháp đã tham mưu, chủ động tổ chức 15 Hội nghị/Lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật với tổng cộng hơn 2.050 người tham dự. Trong đó: Tổ chức ở cấp xã: 08 lớp (05 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho Tuyên truyền viên pháp luật, người thực hiện công tác PBGDPL ở cơ sở[10] với 500 người tham dự và 03 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số[11] với 300 người tham dự). Tổ chức ở cấp huyện: 05 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở[12] với 650 người tham dự. Ở cấp tỉnh: Sở Tư pháp đã tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức: 02 Hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật cho 600 người là đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện thị xã, thành phố, Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, Báo cáo viên pháp luật cấp huyện. Sở Nội vụ đã tổ chức 19 hội nghị, lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực về tín ngưỡng, tôn giáo; công tác cải cách hành chính; bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức… thu hút trên 2.340 lượt người tham dự. Ban Tôn giáo tỉnh phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức 01 Hội nghị phổ biến pháp luật và tôn giáo cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh, với hơn 190 người tham dự; tổ chức 01 Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Tin lành cho cán bộ làm công tác tôn giáo cấp tỉnh, huyện với 128 người tham dự. Sở Giao thông vận tải tổ chức 01 lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý, điều hành vận tải, đảm bảo an toàn giao thông cho 45 công chức làm công tác điều hành vận tải; 03 lớp tập huấn nghiệp vụ vận tải, văn hóa ứng xử cho gần 450 lái xe kinh doanh vận tải; tổ chức 03 hội nghị phổ biến pháp luật liên quan đến trật tự an toàn giao thông đường bộ thu hút 255 lượt người tham dự. Sở Công thương đã tổ chức 02 đợt tuyên tuyền tại 182 cơ sở kinh doanh nhà hàng, quán ăn, quán cà phê… về phòng, chống tác hại của thuốc lá; tổ chức 06 lớp tập huấn cho hơn 812 người là công chức các cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh trong đó có lồng ghép phổ biến các chuyên đề về pháp luật, nội dung của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)… Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp tổ chức 03 Hội nghị tập huấn về khởi nghiệp, pháp luật về sở hữu trí tuệ cho trên 600 người tham dự; tổ chức 17 lớp tập huấn tuyên truyền về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0), hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng… cho 1.700 lượt người tham dự. Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức 08 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng truyền thông cho 4.044 lượt người tham dự. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức 02 hội nghị/lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các quy định mới của pháp luật (được sửa đổi, bổ sung) trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch; các quy định của pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh Karaoke… cho 420 người tham dự. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai quán triệt và tổ chức nghiên cứu 06 chuyên đề pháp luật theo quy định của Bộ Quốc phòng cho 1.823 chiến sỹ; thực hiện nghiêm túc “Mỗi tuần học một điều luật”; thực hiện có hiệu quả hoạt động của “Tổ tư vấn tâm lý - pháp lý quân nhân”. Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức 06 Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong hôn nhân, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho các đối tượng là thôn trưởng, già làng, người có uy tín, thanh niên trong độ tuổi kết hôn… cho 510 học viên. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức 05 phiên tòa giả định, 18 sân chơi hướng về cơ sở, tổ chức các diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa; phát động các phong trào thanh niên phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm; giáo dục người phạm tội tái hòa nhập cộng đồng… các hoạt động trên đã thu hút trên 27.585 đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh lồng ghép công tác tuyên truyền, PBGDPL thông qua hoạt động xét xử 1.388 vụ án (814 vụ án hình sự, 574 vụ án dân sự) cho hơn 15.000 lượt người có mặt tại phiên tòa. Công an tỉnh đã tổ chức 79 hội nghị phổ biến, quán triệt, tập huấn chuyên sâu các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an ninh trật tự… với 4.630 lượt cán bộ, chiến sỹ (CBCS) tham dự; tổ chức 1.658 buổi sinh hoạt tại đơn vị cho 39.609 lượt CBCS; tổ chức 50 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 3.310 lượt CBCS tham dự. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức 1.550 cuộc tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở, 3.786 cuộc tuyên truyền lưu động...
Thứ tư, đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh thường xuyên được rà soát, kiện toàn, bồi dưỡng, tập huấn
Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 102 Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 483 Báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 3.603 Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Các báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật về cơ bản đã thực hiện nhiệm vụ PBGDPL ở cơ quan, đơn vị, địa bàn sinh sống.
Năm 2018, UBND cấp huyện, cấp xã đã tổ chức tập huấn cho 2.120/3.603 tuyên truyền viên pháp luật; 416/483 Báo cáo viên pháp luật cấp huyện. Sở Tư pháp đã tổ chức ở cấp xã 05 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho Tuyên truyền viên pháp luật, người thực hiện công tác PBGDPL ở cơ sở với 500 người tham dự và 03 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số với 300 người tham dự; Tổ chức ở cấp huyện: 05 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở với 650 người tham dự. Ở cấp tỉnh: Sở Tư pháp đã tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức: 02 Hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật cho 600 người là đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện thị xã, thành phố, Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, Báo cáo viên pháp luật cấp huyện.
Thứ năm, các Chương trình và các Đề án PBGDPL được triển khai kịp thời gắn với trách nhiệm của cơ quan chủ trì
Triển khai Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021, năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2392/KH-UBND ngày 28/06/2017 về việc thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017 - 2021.
Triển khai nhiệm vụ được giao, các cơ quan chủ trì thực hiện các Đề án PBGDPL thuộc Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh và các Đề án, Chương trình phối hợp PBGDPL đã chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan ký kết các Chương trình phối hợp, Kế hoạch liên tịch; hướng dẫn các địa phương tổ chức các hoạt động theo nội dung, phạm vi của Đề án, Chương trình trên địa bàn tỉnh bằng các hình thức, cách làm cụ thể. Nổi bật như: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với Phòng Tư pháp 03 huyện tổ chức tuyên truyền và tập huấn kỹ năng tuyên truyền pháp luật cho các đối tượng là già làng, thôn trưởng, người có uy tín trên 07 xã biên giới được 14 buổi với 981 lượt người tham gia; phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, các Đồn Biên phòng tổ chức 09 đêm giao lưu văn nghệ lồng ghép tuyên truyền PBGDPL thu hút 7.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại 07 xã biên giới tham gia. Lực lượng Công an các cấp trên địa bàn tỉnh đã phối hợp, tổ chức các chương trình, buổi, ngoại khóa, cuộc thi tìm hiểu pháp luật tại các trường học trên địa bàn tỉnh được 55 buổi cho hơn 41.768 giáo viên, học sinh tham gia, 3.201 học sinh cam kết không vi phạm pháp luật. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã thực hiện tuyên truyền cho người lao động thực hiện pháp luật lao động, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại 12 phiên giao dịch việc làm được tổ chức tại Trung tâm Tư vấn việc làm và các phiên giao dịch việc làm lưu động tại các địa phương, trong năm là 11.050 lượt người tham gia. Viện Kiệm sát nhân dân tại 04 huyện (Chư Păh, Chư Sê, Ia Pa và Đak Pơ) đã phối hợp tổ chức 04 phiên tòa giả định phổ biến pháp luật cho học sinh và nhân dân. Sở Tư pháp đã biên soạn và phát hành 2.900 cuốn Sổ tay “Tìm hiểu pháp luật về quyền dân sự, chính trị (Theo Hiến pháp và pháp luật Việt Nam về quyền dân sự, chính trị” năm 2018; 3.825 cuốn Sổ tay “150 câu hỏi đáp pháp luật dành cho thanh thiếu niên” - năm 2018; 3.000 cuốn Sổ tay “Một số quy định của pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh” tập 1 - năm 2018; 12.200 tài liệu tiếng dân tộc thiểu số[13]
- Đ.Đ -
 

[1] Kế hoạch liên tịch số 01-KHLT/BCĐCCTP-HĐPHPBGDPL ngày 03/3/2017 giữa Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2017-2020.
[2] Tờ thông tin của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai.
[3] Kế hoạch số 05/KH-HĐPHPBGDPL ngày 04/5/2018 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tổ chức tập huấn chuyên sâu Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019.
[4] Kế hoạch số 25/KH-HĐPHPBGDPL ngày 10/10/2018 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn về công tác cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp năm 2018;
[5] Sổ tay chuyên đề pháp luật: 1.000 cuốn Đặc san phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai số 33/2018 (Tờ thông tin của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Gia Lai); 20.800 cuốn “Sổ tay phổ biến, giáo dục pháp luật ở thôn, làng, khu dân cư” - Quý I, II, III, IV năm /2018; 8.000 cuốn Sổ tay phổ biến, giáo dục pháp luật dành cho người dân tộc thiểu số” - Kỳ I, II năm 2018; 3.270 cuốn Sổ tay “Hỏi đáp pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm” tập 2 - năm 2018; 2.900 cuốn Sổ tay Tìm hiểu pháp luật về quyền dân sự, chính trị (theo Hiến pháp và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị) - năm 2018; 4.000 cuốn Sổ tay tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp - năm 2018; 2.732 cuốn Sổ tay kiến thức pháp luật dành cho hòa giải viên - tập 3 năm 2018; 4.200 cuốn “Sổ tay phổ biến quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình (Tiếng Việt - Tiếng Bahnar - Tiếng Jrai)” - năm 2018; 3.000 cuốn “Sổ tay một số quy định của pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh - Tập 1” năm 2018; 3.320 cuốn “Sổ tay hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” - năm 2018; 3.987 cuốn Sổ tay kiến thức pháp luật dành cho Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật - năm 2018; 2.600 cuốn Sổ tay một số quy định của pháp luật vè phòng, chống tham nhũng - năm 2018; 3.825 cuốn Sổ tay “150 câu hỏi đáp pháp luật dành cho thanh thiếu niên” - năm 2018; 4.115 cuốn Sổ tay Phổ biến pháp luật về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đảm bảo an toàn giao thông đường bộ - năm 2018…
[6] Tờ gấp PBGDPL: 20.400 tờ gấp “Xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước gắn với bảo vệ, giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp, nếp sống văn minh” - năm 2018; 16.550 tờ gấp “Tìm hiểu các quy định và chính sách hỗ trợ Bảo hiểm Nông nghiệp” - năm 2018; 20.200 tờ gấp “Tìm hiểu nội dung, quy trình đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của cấp xã” - năm 2018; 20.745 tờ gấp “Tìm hiểu Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11)” - năm 2018; 18.440 tờ gấp “Một số quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội” - năm 2018; 4.940 tờ gấp “Đặc trưng để nhận dạng và các tội phạm do tội phạm có tổ chức gây ra” - năm 2018; 4.940 tờ gấp “Cảnh giác, phát hiện, ngăn chặn và tố giác ngày các hành vi xâm phạm tình dục trẻ em” - năm 2018; 4.940 tờ gấp “Chung tay phát hiện, đẩy lùi họa động của tội phạm mua bán người; chính sách tiếp nhận, hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân mua bán người” - năm 2018; 4.940 tờ gấp “Một số quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc” - năm 2018.
[7] Trong đó có: 420 cuốn Bản tin Pháp lý - Thông tin của Hội Luật gia tỉnh Gia Lai - số 02 năm 2018; 3.600 cuốn Sổ tay pháp luật dành cho cán bộ, hội viên và nhân dân - năm 2018; 12.450 tờ gấp Tìm hiểu một số quy định của Luật Quốc phòng - năm 2018; 12.450 tờ gấp Tìm hiểu quy định về “thiệt hại được bồi thường” (Theo Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước) - năm 2018.
[8] Trong đó có 3.000 tờ rơi phổ biến một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ theo Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ; 3.000 tờ rơi phổ biến quy định về vận tải khách đường bộ theo Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;
[9] Ban Dân tộc cấp 150 tờ rơi/xã và 20 đĩa DVD/huyện;
[10] Kế hoạch số 04/KH-STP ngày 01/02/2018 tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho tuyên truyền viên pháp luật, người thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở năm 2018;
[11] Kế hoạch số 05/KH-STP ngày 01/02/2018 tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ những người có uy tín trong cộng đồng dân cư năm 2018;
[12] Kế hoạch số 01/KH-STP ngày 04/01/2017 về việc tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hòa giải viên ở cơ sở năm 2018;
[13] (trong đó: 8.000 cuốn Sổ tay phổ biến, giáo dục pháp luật dành cho người dân tộc thiểu số - Kỳ I, II năm 2018, 4.200 cuốn Sổ tay phổ biến quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình bằng 03 thứ tiếng (Tiếng Việt - Tiếng Bahnar - Tiếng Jrai).
 
Các tin đã đưa ngày: