Bình Phước ban hành Kế hoạch phổ biến Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV trên địa bàn tỉnh

12/03/2019

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 09 Luật (Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật Công an nhân dân; Luật Đặc xá; Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch) và 10 Nghị quyết (Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV; Nghị quyết bầu Chủ tịch nước; Nghị quyết miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Nghị quyết bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết phân bổ ngân sách Trung ương năm 2019 và Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020).

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 46/BTP-PBGDPL ngày 04/01/2019 hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Ngày 25/02/2019, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND về việc phổ biến Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Kế hoạch được ban hành nhằm Phổ biến kịp thời các Luật, Nghị quyết mới được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, đảm bảo thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao cũng như đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật của công dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
Đồng thời, Kế hoạch cũng yêu cầu công tác phổ biến Luật, Nghị quyết phải phù hợp với điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương cũng như phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, nội dung; có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm thiết thực, chất lượng, hiệu quả, góp phần đưa Luật, Nghị quyết đi vào thực tế cuộc sống.
Kế hoạch đưa ra 06 nội dung cần phải thực hiện, gồm:
1. Đăng tải toàn văn nội dung Luật trên Cổng thông tin điện tử, trang website của các cơ quan, đơn vị liên quan theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác khi có nhu cầu.
2. Tổ chức phổ biến, quán triệt, tập huấn các văn bản luật mới.
3. Chỉ đạo, hướng dẫn, xác định nội dung, hình thức phổ biến văn bản Luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; biên soạn, đăng tải, phát hành rộng rãi tài liệu giới thiệu, phổ biến nội dung, tinh thần văn bản Luật.
4. Tăng cường thông tin, truyền thông, quán triệt, phổ biến rộng rãi văn bản; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin; hỏi đáp pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật; tổ chức các chương trình đối thoại chính sách pháp luật; phát huy thế mạnh của các phương tiện thông tin, truyền thông, hệ thống loa truyền thanh cơ sở…
5. Kịp thời nắm bắt và phản ánh cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ý kiến của Nhân dân, phản ánh của dư luận xã hội đối với tính khả thi, hiệu quả, phù hợp của văn bản trên thực tế; tổ chức phổ biến, kịp thời định hướng thông tin về những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận trong thực hiện các văn bản pháp luật mới ban hành.
6. Bố trí đủ nguồn lực (nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất) thực hiện phổ biến văn bản Luật theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.
Trong từng nội dung đã giao cụ thể trách nhiệm cho từng đơn vị chủ trì, đơn vị thực hiện và thời gian thực hiện để các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai thực hiện đạt kết quả cao.
 
 
                                                                                                                         Hà Thị Nguyệt
Các tin đã đưa ngày: