UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo tiếp tục xây dựng, quản lý, khai thác hiệu quả tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh

24/04/2019

Ngày 24/4/2018, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 551/UBND-NC ngày 24/4/2019 về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật (TSPL).

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, doanh nghiệp Nhà nước do UBND tỉnh làm chủ sở hữu, các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác TSPL và vị trí, vai trò của TSPL; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về vị trí, vai trò của TSPL đối với việc thực thi công vụ, quản lý, chỉ đạo, điều hành theo Hiến pháp và pháp luật; tiếp tục duy trì và xây dựng TSPL tại xã đặc biệt khó khăn, cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh theo quy định.
Mặt khác, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục duy trì hoạt động, tiến hành rà soát, đánh giá hiệu quả, nhu cầu khai thác TSPL để làm cơ sở cho UBND tỉnh quyết định về việc duy trì hoặc sáp nhập TSPL với Thư viện, điểm bưu điện - văn hóa, trung tâm học tập cộng đồng hiện có đang hoạt động hiệu quả trên địa bàn theo quy định của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg. Cùng với đó, Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan biên soạn các loại tài liệu nghiệp vụ; sách, tài liệu pháp luật cấp phát cho TSPL; theo dõi, quản lý việc cấp phát sách, báo, tài liệu pháp luật cho TSPL trên địa bàn; chỉ đạo, hướng dẫn việc luân chuyển sách, tài liệu pháp luật giữa TSPL với tủ sách tự quản ở cộng đồng và các thiết chế văn hóa - thông tin cơ sở khác; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, quản lý, khai thác TSPL; cập nhật, chịu trách nhiệm về tính chính xác và chất lượng nội dung của sách, tài liệu pháp luật trên dữ liệu thành phần của TSPL điện tử Quốc gia theo chức năng, phạm vi quản lý.
Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương khảo sát nhu cầu, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện, đánh giá kết quả việc xây dựng, quản lý, khai thác TSPL; xây dựng, quản lý, khai thác TSPL theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phù hợp với điều kiện của địa phương; tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá hiệu quả và nhu cầu khai thác của các TSPL trên địa bàn theo quy định./.
Các tin đã đưa ngày: