Bình Định: Sở Tư pháp và Hội luật gia tỉnh ký ban hành CTPH giai đoạn 2019 – 2023 và Kế hoạch phối hợp năm 2019

25/04/2019

Ngày 19/4/2019, Giám đốc Sở Tư pháp Bình Định và Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh ký ban hành Chương trình phối hợp số 300/CTPH-STP-HLG về thực hiện công tác xây dựng pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý; bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên giai đoạn 2019 - 2023 và Kế hoạch phối hợp số 21/KHPH-STP-HLG về thực hiện công tác xây dựng pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý; bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên năm 2019.

Theo đó, giai đoạn 2019 - 2023, Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh sẽ phối hợp để triển khai thực hiện 04 nội dung, bao gồm: Phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực cho công chức, viên chức ngành Tư pháp và hội viên Hội Luật gia các cấp.
Trong năm 2019, Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh sẽ phối hợp thực hiện 09 nội dung như: Phối hợp trong công tác góp ý, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; Tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật, kiến nghị với cơ quan nhà nước những vấn đề về xây dựng và thi hành pháp luật; Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở cho công chức, viên chức ngành Tư pháp và hội viên Hội Luật gia các cấp; Xây dựng Kế hoạch trình UBND tỉnh ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý” giai đoạn 2019 – 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định; Tổ chức các cuộc đối thoại chính sách, pháp luật về lĩnh vực, vấn đề mà Hội Luật gia các cấp đang quan tâm hoặc cần giải quyết; Tổ chức tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người dân ở cơ sở; Biên soạn, cấp phát tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên Hội Luật gia các cấp; Xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở cho các nhóm đối tượng đặc thù và thực hiện chính sách xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý; Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện và rút kinh nghiệm trong phối hợp tổ chức thực hiện Kế hoạch.
Sở Tư pháp giao Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật là đơn vị đầu mối, phối hợp với Phòng Xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và Theo dõi thi hành pháp luật; Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh và các đơn vị liên quan thuộc Sở; Hội Luật gia tỉnh giao Thư ký Hội làm nhiệm vụ thường trực tham mưu triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình và Kế hoạch phối hợp. Đồng thời, theo dõi, đánh giá, tổng hợp kết quả và kịp thời tham mưu cho lãnh đạo hai Bên trong việc hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.
Mục đích của Chương trình và Kế hoạch phối hợp giữa Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh là nhằm nâng cao trách nhiệm của ngành Tư pháp và Hội Luật gia trong công tác xây dựng pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực cho công chức, viên chức ngành Tư pháp và hội viên Hội Luật gia các cấp trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của hai cơ quan./.
Các tin đã đưa ngày: