UBND tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án về phòng, chống tra tấn năm 2019

25/04/2019

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, nội dung tuyên truyền, phổ biến bao gồm: Nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn, các văn bản của Việt Nam về việc phê chuẩn, triển khai thực hiện Công ước; các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn hoặc liên quan đến phòng, chống tra tấn; các biện pháp nghiệp vụ mà cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng được áp dụng trong quá trình tố tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và quy định có liên quan; tình hình phòng ngừa, đấu tranh, xử lý của các cơ quan nhà nước đối với hành vi tra tấn, đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục con người.
Hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến: Tập trung vào các hình thức như: Tuyên truyền, phổ biến trực tiếp; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm pháp luật về phòng, chống tra tấn và nội dung Công ước chống tra tấn; tuyên truyền, phổ biến thông qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, khai thác tủ sách pháp luật, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tra tấn…
UBND tỉnh Bình Định giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu UBND tỉnh tổ chức bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật về phòng, chống tra tấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện. Đồng thời thực hiện các hoạt động như: Tổ chức tập huấn kiến thức kiến thức pháp luật về phòng, chống tra tấn cho cán bộ, công chức tư pháp cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, công chức tư pháp hộ tịch cấp xã, hòa giải viên ở cơ sở; Hướng dẫn phát động cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp; Hướng dẫn rà soát, bổ sung danh mục các sách, tài liệu pháp luật, tìm hiểu pháp luật về phòng chống tra tấn cho Tủ sách pháp luật; Tổ chức biên soạn, phát hành và đăng tải tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tra tấn./.
Các tin đã đưa ngày: