UBND tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án về các quyền dân sự, chính trị năm 2019

25/04/2019

Ngày 18/4/2019, UBND tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND về thực hiện “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Mục đích của Kế hoạch là: Nâng cao năng lực phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (gọi tắt là Công ước ICCPR), pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho đội ngũ những người thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phổ biến rộng rãi nội dung Công ước ICCPR và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị tới cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân thông qua các hình thức, biện pháp hiệu quả, phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong thực hiện các quyền dân sự, chính trị.
Nội dung phổ biến, bao gồm: Công ước ICCPR và các quyền dân sự, chính trị được quy định tại Hiến pháp năm 2013 và các bộ luật, luật, pháp lệnh như: Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, Luật Báo chí năm 2016, Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm 2016, Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Luật tiếp cận thông tin năm 2016, Luật Trưng cầu ý dân năm 2015, Luật Bình đẳng giới năm 2006, Luật Quốc tịch năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014), Luật Việc làm năm 2013, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014…các văn bản pháp luật khác có quy định về quyền dân sự, chính trị của công dân; tình hình thực hiện các quyền dân sự, chính trị và thành tựu của Việt Nam về bảo đảm quyền dân sự, chính trị.
UBND tỉnh giao Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh tổ chức bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên báo chí viết về pháp luật, giáo viên, giảng viên môn giáo dục công dân ở các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện. Đồng thời, tổ chức tập huấn kiến thức kiến thức pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức tư pháp cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, công chức tư pháp hộ tịch cấp xã, hòa giải viên ở cơ sở; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền dân sự, chính trị trên Bản tin Tư pháp Bình Định và Trang tin của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.
Các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động lựa chọn hình thức tuyên truyền, phổ biến Công ước ICCPR và quy định pháp luật Việt Nam về quyền dân sự, chính trị phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, tình hình của cơ quan, địa phương, bảo đảm hiệu quả, thiết thực. Trong đó tập trung vào các hình thức như: Phổ biến trên các phương tiện thông tin địa chúng; biên soạn và phát hành tài liệu; tổ chức tập huấn, giới thiệu, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Công ước ICCPR và pháp luật Việt Nam về quyền dân sự, chính trị; lồng ghép trong giải quyết thủ tục hành chính, cấp giấy tờ công dân./.
Các tin đã đưa ngày: