Khánh Hòa tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù trong năm 2019

10/06/2019

Ngày 24/5/2019, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ trong năm 2019.

Theo kế hoạch này, Công an tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, ban hành kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện và tổ chức sơ kết kết quả 02 năm thực hiện Đề án trong quý IV năm nay. 
UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin pháp luật của từng nhóm đối tượng; tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi Đề án; tăng cường đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng; xây dựng, học tập và nhân rộng các mô hình điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án; tổ chức rà soát, chỉnh lý chương trình giảng dạy pháp luật và biên soạn các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho các đối tượng của Đề án bằng nhiều hình thức phù hợp, bảo đảm thiết thực, sinh động, sang tạo, thu hút đông đảo người tham gia… tổ chức tập huấn cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật cấp tỉnh, cán bộ giảng dạy pháp luật, cán bộ pháp chế, cán bộ chủ chốt làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật…
Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa
Các tin đã đưa ngày: