Sở Tư pháp Bình Định và Đoàn TNCS HCM tỉnh ký kết Kế hoạch phối hợp giai đoạn 2019-2022 và năm 2019

11/07/2019

Sở Tư pháp Bình Định và Đoàn TNCS HCM tỉnh vừa tổ chức ký kết Kế hoạch phối hợp giai đoạn 2019-2022 và năm 2019. Theo đó, giai đoạn 2019-2022, Sở Tư pháp Bình Định và Đoàn TNCS HCM tỉnh phối hợp thực hiện ở các lĩnh vực công tác như: Xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh thiếu nhi; thông tin, tuyền thông pháp luật kết hợp các phong trào, chương trình hành động với thanh niên và nội dung chiến lược phát triển thanh niên.

Trong năm 2019, hai bên phối hợp thực hiện các công việc cụ thể như: Xây dựng, ký kết Kế hoạch phối hợp giữa Sở Tư pháp và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2022 và năm 2019; Góp ý, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật có liên quan đến thanh niên; Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về đạo đức, lối sống; truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng… cho đoàn viên, thanh thiêu niên; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng giám sát, phản biện cho đội ngũ báo cáo viên của Đoàn; Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại chính sách, pháp luật về lĩnh vực, vấn đề mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp đang quan tâm hoặc cần giải quyết; Tổ chức tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho đoàn viên, thanh thiếu niên và người dân ở cơ sở; Xây dựng mô hình phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm, sáng tạo của thanh niên tham gia cải cách hành chính nhà nước; mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật cho các nhóm đối tượng thanh thiếu niên đặc thù; thành lập và nhân rộng các mô hình, cách làm hay, các Câu lạc bộ pháp luật hoạt động có hiệu quả; Biên soạn, cấp phát tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ Đoàn các cấp và đoàn viên thanh niên; Tủ sách pháp luật tại địa phương cơ sở…
Sở Tư pháp Bình Định giao Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Đoàn TNCS HCM tỉnh giao Ban Tuyên giáo là các đơn vị đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch; theo dõi, đánh giá, tổng hợp kết quả và kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo hai bên trong việc hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, sơ kết, tổng kết Kế hoạch phối hợp.
Mục đích của việc ký kết Kế hoạch phối hợp đoạn 2019-2022 và năm 2019 là nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Sở Tư pháp Bình Định và và Đoàn TNCS HCM tỉnh trong các hoạt động xây dựng, hoàn thiện pháp luật; nâng cao hiệu quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, tiếp cận thông tin, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, theo dõi tình hình thi hành pháp luật; triển khai các phong trào và chương trình hành động thanh niên tỉnh Bình Định. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm và phát huy vai trò của thanh niên tỉnh Bình Định trong quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, tiếp cận thông tin, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội đối với việc xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án, chính sách thanh niên; tạo cơ chế phối hợp hiệu quả, phát huy tốt vai trò, thế mạnh của Sở Tư pháp và và Đoàn TNCS HCM tỉnh trong quá trình phối hợp triển khai các nhiệm vụ./.
Mỹ Cẩm
Các tin đã đưa ngày: