Khánh Hòa chú trọng tuyên truyền, kêu gọi cộng đồng thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”

07/08/2019

Thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về giải quyết ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra tại Thư ngỏ số 161/LĐCP ngày 25/4/2019, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 7682/KH-UBND ngày 05/8/2019 về việc tổ chức thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh.

Với mục đích tuyên truyền, vận động, kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái, Kế hoạch đặt ra những nôi dung thực hiện như: hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần; khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong thu gom, phân loại và tác chế các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì túi nilon. Bên cạnh đó, cần tích cực tuyên truyền sâu rộng về phong trào “Chống rác thải nhựa” cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lạo động trên địa bàn tỉnh và vận động người thân cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất, hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm, có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường. Đồng thời, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân về nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon, từ đó thay đổi, từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần.
Về thời gian thực hiện, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị đăng ký nội dung thực hiện trước ngày 15/8/2019 và Báo cáo sơ kết kết quả thực hiện hàng năm trước ngày 01/8. UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối tổng hợp nội dung đăng ký thực hiện của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và tham mưu UBND tỉnh báo cóa kết quả thực hiện hàng năm trên địa bàn tỉnh trước ngày 10/8/2019 báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời  yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tùy vào điều kiện, khả năng của đơn vị, xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện Kế hoạch một các thiết thực, có hiệu quả./.
Ngô Thị Thanh Thơ
Các tin đã đưa ngày: