Hải Phòng ký kết Chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở

08/08/2019

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa hệ thống Tòa án và ngành Tư pháp thành phố Hải Phòng, ngày 19/7/2019 Tòa án nhân dân thành phố và Sở Tư pháp đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2019-2023. Dự Lễ ký kết có lãnh đạo Sở Tư pháp và lãnh đạo Tòa án nhân dân thành phố; Đại diện lãnh đạo: Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Tư pháp; đạo các Tòa chuyên trách của Tòa án nhân dân thành phố; các phòng nghiệp vụ thuộc Tòa án nhân dân thành phố; Tòa án nhân dân các quận, huyện; Phòng Tư pháp các quận, huyện. Hai ngành đã thống nhất các nội dung phối hợp sau:

Phối hợp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Phối hợp chỉ đạo, triển khai hướng dẫn ngành, tổ chức mình đẩy mạnh các hoạt động PBGDPL, thiết thực gắn với chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên nhằm phổ biến sâu rộng và triển khai thi hành Hiến pháp, các Luật, Pháp lệnh mới ban hành và các văn bản pháp luật liên quan tới quyền, nghĩa vụ của người dân, công chức, viên chức, doanh nghiệp; lựa chọn các hình thức PBGDPL phù hợp với đối tượng được phổ biến và đặc thù của từng bên; chú trọng thực hiện PBGDPL thông qua hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân các cấp.
Triển khai có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 bảo đảm phù hợp với đặc thù từng bên; chỉ đạo, hướng dẫn chủ đề, nội dung, hình thức PBGDPL, tổ chức có hiệu quả “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” hằng năm.
Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật theo Luật PBGDPL và Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp; phối hợp xây dựng, khai thác, sử dụng có hiệu quả đội ngũ Báo cáo viên pháp luật của Tòa án nhân dân các cấp và huy động đội ngũ Thẩm phán, cán bộ Tòa án tham gia công tác PBGDPL; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, cán bộ theo nội dung Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên pháp luật (sau khi được Bộ Tư pháp ban hành) phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, nguồn lực và điều kiện của mỗi Bên.
Thực hiện thông tin, truyền thông về hoạt động chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của hai Bên theo cách thức phù hợp; ưu tiên hình thức trực tuyến thông qua tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn, giải đáp pháp luật qua điện thoại, mạng xã hội, Cổng thông tin/Trang thông tin điện tử...; xây dựng kênh trao đổi, cung cấp, cập nhật thông tin giữa hai bên về các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung hoặc cung cấp thông tin, tài liệu PBGDPL, hòa giải ở cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên; phối hợp khai thác và sử dụng hiệu quả thông tin trên Cổng thông tin điện tử do Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân thành phố, Sở Tư pháp vận hành, quản lý; khuyến khích, thu hút mọi nguồn lực trong xã hội tham gia ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong triển khai các hoạt động PBGDPL.
Phối hợp tổ chức nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác PBGDPL và tăng cường thực hiện chính sách xã hội hóa công tác này.
Phối hợp trong công tác hòa giải ở cơ sở
Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện quy định về các việc: Công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án theo Bộ luật tố tụng Dân sự năm 2015; áp dụng các biện pháp xử lý chuyển hướng về hòa giải, các trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự khi người bị hại tự nguyện hòa giải và biện pháp hòa giải tại cộng đồng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015.
Phối hợp tổ chức các hội thảo, tọa đàm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tập huấn kiến thức pháp luật về hòa giải và đào tạo chuyên sâu về kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên; giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động hòa giải thuộc lĩnh vực quản lý của mỗi bên; tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Tòa án đương chức tham gia bồi dưỡng, hỗ trợ kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở.
Biên soạn, xây dựng tài liệu nâng cao năng lực, nhận thức về hòa giải tranh chấp dân sự và các tài liệu hướng dẫn quy trình, thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án; in và phát hành miễn phí tờ gấp pháp luật có nội dung thiết thực, dễ hiểu, dễ vận dụng để cung cấp cho hòa giải viên trên địa bàn thành phố.   
Kịp thời phát hiện, thông tin, biểu dương những Tòa án, Thẩm phán, Tổ hòa giải, Hòa giải viên ở cơ sở có số vụ việc hòa giải thành cao để tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến. Phối hợp điều phối đội ngũ báo cáo viên pháp luật thành phố của Tòa án nhân dân thành phố và Sở Tư pháp trong hoạt động PBGDPL, hòa giải ở cơ sở./.
Các tin đã đưa ngày: