Tỉnh Gia Lai xây dựng đội ngũ tập huấn viên hòa giải ở cơ sở cấp tỉnh

13/08/2019

Triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013; Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2019-2022; Kế hoạch số 1437/KH-UBND ngày 27/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Công văn số 2209/BTP-PBGDPL ngày 17/06/2019 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện trong năm 2019 Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2019-2022.

Để đảm bảo tính thống nhất trong quá trình quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động công tác hòa giải ở cơ sở, triển khai hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Ngày 07/8/2019 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 799/QĐ-UBND về việc công nhận tập huấn viên hòa giải ở cơ sở cấp tỉnh.
Theo đó, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã công nhận 05 tập huấn viên là cán bộ, công chức, Hội viên của các cơ quan, đơn vị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật Sư, Sở Tư pháp đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Quyết định số 428/QĐ-TTg. Các Tập huấn viên hòa giải ở cơ sở cấp tỉnh được tham gia các lớp tập  huấn, hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở do Bộ Tư pháp tổ chức và có trách nhiệm hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ tập huấn viên cấp huyện và hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 -2022./.
Ngân Vũ
Các tin đã đưa ngày: