Quảng Bình triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 9/2019

30/08/2019

Ngày 29/8/2019, Sở Tư pháp – Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã ban hành Công văn số 2010/STP-PBGDPL về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 9/2019.

Theo đó, Cơ quan Thường trực của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh quản lý, UBND các huyện, thị xã, thành phố, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh tăng cường phổ biến, tuyên truyền các luật, nghị quyết mới được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII. Tuyên truyền kết quả sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI); Nghị định 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện Chỉ số xếp hạng của Việt Nam.
Cùng với đó, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương và báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng; trách nhiệm của các tổ chức chính trị xã hội trong giám sát hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước nhằm góp phần phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về phòng chống tham nhũng, các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và các văn bản pháp luật về bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực.
Đồng thời, tuyên truyền nội dung và kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền về kết quả 30 năm thực hiện Ngày hội QPTD; truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của QĐND Việt Nam, LLVT Quân khu, LLVT tỉnh; những thành tích, kết quả của Đảng bộ, Nhân dân, LLVT địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thời kỳ đổi mới; tham gia Cuộc thi tìm hiểu truyền thống “30 năm Ngày hội QPTD, 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam”.
Ngoài ra, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh cũng yêu cầu UBND cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; tuyên truyền và thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; tuyên truyền các tài liệu do Sở Tư pháp – Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh cung cấp trên hệ thống loa truyền thanh cấp xã và các thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố trong tháng 9/2019. Chủ động triển khai các Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ PBGDPL theo các Kế hoạch chung được UBND tỉnh ban hành./.
Đoàn Hòa
Các tin đã đưa ngày: