Tỉnh Sóc Trăng với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

05/01/2012

Quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 24/01/2011 của UBND tỉnh Sóc Trăng về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân luôn là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, được sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh về Chương trình công tác tư pháp năm 2011. Trong năm 2011, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng được thực hiện có nề nếp, thực sự đi vào chiều sâu và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Nội dung tuyên truyền phong phú, được chọn lọc thông qua việc khảo sát, nắm bắt nhu cầu tìm hiểu pháp luật của từng nhóm đối tượng và đặc điểm cụ thể ở địa phương, cơ sở, từ đó tập trung tuyên truyền, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật mới như: Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Bảo hiểm thất nghiệp và Luật Hình sự sửa đổi, bổ sung…

Cùng với sự phong phú về nội dung, các hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật cũng đa dạng và có nhiều đổi mới. Nhiều đơn vị đã phát huy hiệu quả của mạng lưới truyền thanh cơ sở, công tác hoà giải, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền PBGDPL thông qua tổ chức thi tìm hiểu pháp luật của Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, các nhà trường... thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật được phân bổ rộng rãi ở tất cả các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể nên hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được thực hiện thường xuyên, liên tục, nội dung phong phú đa dạng phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, phát huy được tính chủ động, tích cực và thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho UBND trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đội ngũ những người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phát triển cả về số lượng và chất lượng, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở. Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật các cấp đã tham mưu tích cực cho cấp uỷ Đảng, chính quyền ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, xây dựng và triển khai có hiệu quả chương trình phổ biến giáo dục pháp luật của Chính phủ.

Phát huy hiệu quả tích cực của hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên sóng phát thanh và truyền hình, trong năm 2011, Sở Tư phpáp đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh mở chuyên mục “Pháp luật và cuộc sống” với thời lượng từ 10 - 12 phút/tháng với các nội dung pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân; hộ tịch và nuôi con nuôi; hòa giải ở cơ sở; tình trạng người chưa thành niên vi phạm pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; trợ giúp pháp lý, hoạt động pháp chế, ước tính có trên 22.500 lượt người xem. Đồng thời, phối hợp với Đài Truyền thanh 11 huyện, thành phố mở chuyên mục “Phổ biến, giáo dục pháp luật”, với thời lượng phát thanh 04kỳ/ tháng, mỗi kỳ từ 10 - 15 phút với các nội dung pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, giao thông, phòng chống ma tuý, mại dâm, trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, các quy định về thừa kế…ước tính có trên 19.800 lượt người nghe. Biên soạn và cấp phát 6.000 Sổ tay pháp luật cho hoà giải viên và tuyên truyền viên pháp luật; biên soạn, in ấn 8.500 sổ tay hỏi đáp pháp luật (cấp phát cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn với các nội dung tuyên truyền về trợ giúp pháp lý, quy định của pháp luật liên quan đến chính sách cho người nghèo, người dân tộc); 3.500 sổ tay pháp luật dành cho lực lượng đoàn viên, học sinh để triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên”; Xuất bản 9.000 Bản tin PBGDPL cấp phát cho các đối tượng; Biên soạn và cấp phát miễn phí 450 bộ tài liệu Hỏi đáp pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp cho Trạm truyền thanh cấp xã, các điểm chùa Khmer. Viết tin, bài gửi Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và Tập san công tác Tuyên giáo.

Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trong các trường học được đặc biệt coi trọng. Tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật cho Lãnh đạo Phòng giáo dục, Hiệu trưởng các trường THPT và lực lượng giáo viên dạy môn giáo dục công dân trên địa bàn tỉnh với trên 450 đại biểu tham dự. Các tổ hoà giải cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động theo quy chế. Đến nay, trên toàn tỉnh có 799 Tổ hoà giải với trên 3.959 hoà giải viên, trong năm 2011 tổng số vụ tiếp nhận hòa giải là 2.960 vụ. Trong đó, hòa giải thành là 2.520 vụ đạt tỷ lệ (85,2%) tăng (11,2%) so với năm 2010 và vượt chỉ tiêu đề ra năm 2011 (chỉ tiêu năm 2011 là hoà giải thành đạt từ 70 – 80%).

Bên cạnh những hoạt động tuyên truyền trên, một trong những loại hình phổ biến pháp luật có hiệu quả là việc lồng ghép tuyên truyền qua các buổi sinh hoạt câu lạc bộ của Hội Cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên… Tổ chức thành công Hội thi Hòa giải viên giỏi năm 2010 tại 02 cấp huyện và tỉnh, tại Hội thi cấp tỉnh với hơn 100 thí sinh đại diện cho 3.907 hòa giải viên thuộc 11 đơn vị huyện, thành phố tham dự. Đồng thời, công diễn các tiểu phẩm xuất sắc của Hội thi vào Hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh về tăng cường hiệu quả hoạt động hoà giải ở cơ sở và khen thưởng cho 14 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hoà giải ở cơ sở.

Việc triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” dần đi vào nề nếp, hiện nay có 15 Sở, ngành tỉnh và 11/11 huyện, thành phố đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Ngày pháp luật”, chủ đề sinh hoạt “Ngày pháp luật” luôn được lựa chọn những văn bản có nội dung phù hợp để tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức.

Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Tư pháp trong năm 2011 đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức tôn trọng, tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân trong tỉnh; góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh để tiếp tục gặt hái được những kết quả cao hơn.

Đăng Khoa

Các tin đã đưa ngày: