Quảng Bình triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 10/2019

07/10/2019

Ngày 02/10/2019, Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 2343/HĐPH về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 10/2019.

Theo đó, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh quản lý, UBND các huyện, thị xã, thành phố, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh tùy theo điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương để lựa chọn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về tuyên truyền, PBGDPL, gồm: Các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10, 11 HĐND tỉnh khóa XVII. Tuyên truyền kết quả sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư, 15 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW của Bộ Chính trị, 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị. Tuyên truyền, phổ biến về Luật Đầu tư công, Luật Quản lý thuế, Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/07/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/08/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015.
Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về các quy định của pháp luật về chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động như: Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định vê chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về chính sách đối với lao động nữ; Nghị định số 74/2019/NĐ-CP  ngày 23/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.
Đồng thời, tuyên truyền các quy định của pháp luật về chính sách cho người cao tuổi như: Luật Người cao tuổi; Thông tư số 35/2011/TT-BYT ngày 15/10/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 18/02/2011 của Bộ Tài chính Quy định quản l‎‎ý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi; Nghị định số 58/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường, giải quyết vấn đề rác thải nhựa, phong trào ngày toàn dân thu gom rác thải tỉnh, phong trào chống rác thải nhựa và Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.
Mặt khác, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019 theo Kế hoạch số 1274/KH-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh về tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và Công văn số 2144/STP-PBGDPL ngày 13/9/2019 của Sở Tư pháp hướng dẫn khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019.
Ngoài ra, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh cũng yêu cầu UBND cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai công tác hòa giải ở cơ sở năm 2019; tăng cường quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; tuyên truyền các tài liệu do Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh cung cấp trên hệ thống loa truyền thanh cấp xã và các thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố trong tháng 10/2019; chủ động triển khai các Kế hoạch PBGDPL theo kế hoạch chung được UBND tỉnh ban hành... 
Đoàn Hòa
Các tin đã đưa ngày: