Hiệu quả từ việc đa dạng hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật ở phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

09/01/2012

Là một trong những phường thuộc khu vực trung tâm thành phố Nha Trang, phường Tân Lập có 18 tổ dân phố với 3.155 hộ gia đình (1.4329 nhân khẩu). Trên địa bàn phường tập trung khá nhiều cơ sở kinh doanh thương mại, nhà hàng, khách sạn nên việc đưa các đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước đi vào cuộc sống của mọi tầng lớp người dân có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bà Đặng Thị Phương Mai, Phó Chủ tịch UBND phường cho biết: “Nhận thức vai trò to lớn của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Đảng ủy, UBND phường thường xuyên quan tâm chỉ đạo việc tăng cường công tác Tư pháp, đặc biệt là công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để hoàn thành nhiệm vụ trên giao.” Hàng năm, UBND phường đều ban hành Quyết định củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phường do đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường làm Chủ tịch Hội đồng và các thành viên là đại diện ban, ngành, đoàn thể của phường. Đồng thời phân công cụ thể trách nhiệm và quy chế phối hợp giữa các thành viên Hội đồng. Căn cứ vào Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của thành phố và tình hình thực tế của địa phương, Hội đồng đã xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, tập trung vào việc phối hợp lồng ghép với hoạt động của từng ban, ngành với nhiều hình thức khác nhau để mang lại hiệu quả cao nhất.

Lãnh đạo phường đã chỉ đạo cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh trong việc duy trì phát thanh chương trình pháp luật theo định kỳ với nội dung là các bài tuyên truyền pháp luật mới ban hành. Bên cạnh đó, để phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, nhân dân và công chức chuyên môn, UBND phường luôn quan tâm đến việc xây dựng và củng cố tủ sách pháp luật. Kinh phí mua sách mỗi năm từ 01 đến 1,5 triệu đồng. Năm 2011 đã bổ sung 66 đầu sách pháp luật mới để cán bộ đến tra cứu phục vụ công tác cũng như đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân.

Triển khai thực hiện “Ngày pháp luật”, ngay từ cuối tháng 02/2011, UBND phường đã ban hành Kế hoạch quy định nội dung, hình thức triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn cùng với việc quán triệt đến tất cả cán bộ công chức và duy trì việc tổ chức thực hiện hàng tháng. Qua đó, tạo nề nếp để tất cả cán bộ, công chức tham gia tìm hiểu các qui định pháp luật, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; từ đó tuyên truyền, vận động người dân chấp hành đúng các qui định của Nhà nước.

Đáng chú ý, việc phổ biến nội dung văn bản pháp luật mới đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn qua việc lồng ghép vào các Hội nghị, qua họp dân được thực hiện tốt và mang lại hiệu quả tích cực. Mỗi khi có văn bản mới cần triển khai đến người dân, lãnh đạo phường tổ chức Hội nghị quán triệt đến cán bộ chủ chốt của phường, tổ trưởng các tổ dân phố và đảng viên các chi bộ. Sau đó, các tổ phối hợp với các ban, ngành của phường tổ chức họp dân triển khai các chương trình lồng ghép với việc phổ biến nội dung các văn bản mới. Nhờ vậy, các đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, văn bản pháp luật mới được Nhà nước ban hành đã kịp thời phổ biến đến mọi tầng lớp cán bộ, nhân dân địa phương. Năm 2011, phường đã tổ chức 04 Hội nghị cấp phường và 26 buổi sinh hoạt tổ dân phố, sinh hoạt nhóm, hội tự quản để lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải thành 15/18 vụ. Qua đó, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn phường.

Đặng Hữu

Các tin đã đưa ngày: