Long An: Tổ chức đa dạng các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam (09/11) năm 2019

07/11/2019

Nhằm hưởng ứng tích cực Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11 (Ngày pháp luật Việt Nam) năm 2019 được tổ chức trong cả năm bảo đảm tính thường xuyên, liên tục và tập trung trong tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 10/10/2019 đến hết ngày 10/11/2019.

Các sở, ngành, đoàn thể, địa phương chủ động xác định hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể  như: Tổ chức Hội nghị sinh hoạt hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ngành tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố); thông qua Hội thi tìm hiểu pháp luật (Sở Tư pháp; các đoàn thể tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố); thông qua hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn; lồng ghép trong triển khai hoạt động xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật; lồng ghép trong các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”…
Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh Long An luôn đổi mới, đa dạng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật thiết thực để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam một cách linh hoạt, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng và có sức lan tỏa sâu rộng; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, Cổng thông tin/Trang thông tin điện tử; treo khẩu hiệu tuyên truyền trên các tuyết đường, tại trụ sở cơ quan, đơn vị...
Đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Ngày Pháp luật cũng là một trong những chế định quan trọng đặt tiền đề cho việc đổi mới tổ chức thực hiện công tác này. Ngày pháp luật được tổ chức nhằm tạo bước phát triển mới trong việc nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật - một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng và là nhiệm vụ thường xuyên của toàn bộ hệ thống chính trị, các cấp, các ngành với mục tiêu cuối cùng là hỗ trợ và tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức biết sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và xã hội.
Ngày pháp luật Việt Nam thực sự là sự kiện có ý nghĩa chính trị - pháp lý quan trọng của đất nước, nhằm tôn vinh, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam./.
Phan Đức Bộ
Các tin đã đưa ngày: