Vĩnh Long tăng cường nâng cao trình độ nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho các hòa giải viên

13/01/2020

Nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện của người dân, củng cố tinh thần đoàn kết trong nội bộ nhân dân, phát huy truyền thống tốt đẹp trong gia đình, trong cộng đồng dân cư và ngăn ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

Do đó, công tác hoà giải cơ sở được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần trong việc đảm bảo sự ổn định về chính trị, xã hội, an ninh trật tự ở địa phương. Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác hòa giải ở cơ sở, hàng năm Sở Tư pháp đều tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó có nội dung tăng cường các hoạt động của hoà giải ở cơ sở. Đồng thời,  trên cơ sở Quyết định số 4077/QĐ-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên, Vĩnh Long đã ban hành Kế hoạch tập huấn và đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các hòa giải viên ở cơ sở theo Chương trình khung của Bộ Tư pháp, các nội dung pháp luật được tập trung phổ biến cho các hoà giải viên bao gồm: Bộ luật Dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Đất đai, Luật xây dựng, Luật nhà ở, Luật khiếu nại, tố cáo, Luật Bảo vệ môi trường, Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính… Nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ  và kỹ năng hoà giải cho hòa giải viên bao gồm: các kỹ năng giải quyết tranh chấp dân sự, kỹ năng thuyết phục các bên tranh chấp, kỹ năng phối hợp giữa tuyên truyền pháp luật và hòa giải cơ sở, kỹ năng lập biên bản xử lý vụ việc, kỹ năng báo cáo kết quả hòa giải, thực hành xử lý các tranh chấp thường diễn ra trong thực tế đời sống dân cư… Kết quả, đến nay Vĩnh Long đã tổ chức 20 lớp tập huấn, có trên 4000 hòa giải viên tham dự và đã cấp chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hòa giải ở cơ sở cho 3.019 hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn, riêng năm 2019 Vĩnh Long đã tập huấn cho khoảng 1000 hòa giải viên và đang chờ cấp giấy chứng nhận. Để đạt kết quả này là nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp chính quyền địa phương đã tạo điều kiện về mọi mặt cho việc mở các lớp tập huấn về nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở với nhiều hình thức khác nhau để hòa giải viên thường xuyên cập nhật kiến thức pháp luật nhằm nâng cao kinh nghiệm kỹ năng hòa giải, từ đó cao tỷ lệ hòa giải thành trong việc giải quyết các vụ việc tranh chấp của nhân dân. Trong  thời gian tới Vĩnh Long tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở đảm bảo cho các hòa giải viên ở cơ sở chưa qua tập huấn đều tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác này trong tình hình mới./.
Kiều Nhung, Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long
Các tin đã đưa ngày: