Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020

12/02/2020

Ngày 07/02/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Long An tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác PBGDPL năm 2019 triển khai công tác hoạt động năm 2020.

Tại điểm cầu trực tuyến tỉnh: Chủ trì Hội nghị: Ông Trần Văn Cần - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; tham dự Hội nghị còn có các đại biểu đại diện Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh;  đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy; Thành viên Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; Phóng viên Báo Long An, Đài phát thanh và Truyền hình Long An, Chi nhánh Thông tấn xã Việt Nam tại Long An đến dự và đưa tin.
Tại điểm cầu trực tuyến cấp huyện: Chủ trì Hội nghị: Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố (Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện). Đại biểu dự Hội nghị: Thường trực huyện ủy, thị ủy, thành ủy; Thường trực HĐND cấp huyện; Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo huyện ủy, thị ủy, thành ủy; Thành viên Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp xã.
Tại Hội nghị các đại biểu được nghe Sở Tư pháp - Cơ quan Thường Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Báo cáo, đánh giá kết quả công tác PBGDPL tỉnh năm 2019 và tổng kết hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ công PBGDPL luật và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL luật tỉnh năm 2020. 
Năm 2019, công tác PBGDPL đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã tập trung thực hiện các Chương trình, Kế hoạch PBGDPL đã đề ra, đảm bảo đúng yêu cầu định hướng của Hội đồng phối hợp PBGDPL của Trung ương. Nội dung PBGDPL luôn bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của ngành, của từng lĩnh vực, của địa phương; nhiều hình thức tuyên truyền, PBGDPL phù hợp với từng nhóm đối tượng và địa bàn, cơ bản đáp ứng được yêu cầu đưa pháp luật vào cuộc sống. Đặc biệt, việc triển khai văn bản pháp luật mới ban hành (tổ chức triển khai Hội nghị trực tuyến) của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã tiết kiệm thời gian, kinh phí, kịp thời thông tin, phổ biến các văn bản pháp luật mới của Trung ương và địa phương đến cán bộ công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnhluôn bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của ngành, của từng lĩnh vực, của địa phương; nhiều hình thức tuyên truyền, PBGDPL phù hợp với từng nhóm đối tượng và địa bàn, cơ bản đáp ứng được yêu cầu đưa pháp luật vào cuộc sống. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị là thành viên Hội đồng ngày càng quan tâm hơn trong việc chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác PBGDPL theo ngành, lĩnh vực được giao quản lý; quan tâm hơn trong việc bố trí kinh phí, trang thiết bị đảm bảo thực hiện công tác này tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện; đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL như báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, công chức pháp chế của các sở ngành tỉnh… không ngừng được củng cố, kiện toàn, đảm bảo số lượng, từng bước nâng cao chất lượng cơ bản đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về PBGDPL, góp phần đưa chủ trương, chính sách, pháp luật vào cuộc sống.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là các ngành thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, để Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp hoạt động thực chất, đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh yêu cầu Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thành phố trong thời gian tới thường xuyên quan tâm củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng; tăng cường phối hợp với các ngành chức năng liên quan, nhất là cơ quan tư pháp cùng cấp trong thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, đảm bảo thiết thực, chất lượng, hiệu quả, tránh trùng lắp, chồng chéo, lãnh phí, kém hiệu quả. Quan tâm tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật…); quan tâm bố bí kinh phí, trang thiết bị… phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện tốt chính sách xã hội hóa trong PBGDPL; Phát huy vai trò cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp) trong tham mưu, phối hợp, điều phối hoạt động PBGDPL, nhất là phối hợp với Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An tăng cường tuyên truyền, PBGDPL trên phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp với Bộ đội Biên phòng tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới; phối hợp với Ngành Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền, PBGDPL trong nhà trường; phối hợp với Liên đoàn lao động tuyên truyền, PBGDPL cho công nhân lao động…
Với quyết tâm chính trị cao, tinh thần trách nhiệm của các đồng chí trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cũng như sự sâu sát của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp, sự nổ lực vươn lên của các Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp và sự tham mưu tốt của ngành Tư pháp với vai trò là cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL, chắc chắn chúng ta sẽ hoàn thành được nhiệm vụ đã đề ra, góp phần tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh nhà./.
Phan Đức Bộ
Các tin đã đưa ngày: