Quảng Nam ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án địa bàn trọng điểm năm 2020

14/02/2020

Nhằm tiếp tục thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ và giải pháp để đạt được mục tiêu của Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017 - 2021” đặt trong tổng thể triển khai Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 theo Kế hoạch số 4567/KH-UBND ngày 25/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 13/02/2020, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch triển khai Đề án trên trong năm 2020, với những nội dung chính như sau:

- Khảo sát, đánh giá lại thực trạng, nhu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại 22 xã địa bàn trọng điểm của tỉnh trong năm 2020.
- Xây dựng đề cương, tài liệu tuyên truyền và bài giảng điện tử, tờ gấp pháp luật để cung cấp cho báo cáo viên, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Hội đồng phối hợp tỉnh và các xã thuộc địa bàn trọng điểm.
- Tổ chức hoạt động triển khai thực hiện Đề án tại các địa bàn trọng điểm bằng các hình thức phù hợp, theo kết quả khảo sát nhu cầu của từng địa phương.
- Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch: Lồng ghép kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch trong đợt kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm của Sở.
Kinh phí thực hiện Đề án trong năm 2020: 242 triệu đồng (bình quân mỗi xã 11 triệu đồng) theo Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020./.
Hạ Trương
Các tin đã đưa ngày: