Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm 2010 tại Thành phố Hồ Chí Minh 21/08/2010

06 tháng đầu năm 2010, Thường trực Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL, cùng các Sở, Ban, Ngành thành phố đã chủ động, tích cực, thường xuyên triển khai các hoạt động PBGDPL, trong đó có nhiều kết quả nổi trội như: tham mưu cho Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 21/01/2010 về Kế hoạch PBGDPL năm 2010 trên địa bàn thành phố. Theo Quyết định này, trong quý I/2010 thành phố đã có 24 quận, huyện và 06 sở, ngành (Sở Xây dựng, Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, lực lượng thanh niên xung phong thành phố, Hội liên hiệp phụ nữ thành phố) đã ban hành Kế hoạch PBGDPL cho cơ quan, đơn vị mình.

Ghi nhận qua kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở một cơ sở 21/08/2010

Thực hiện Kế hoạch số 1166/KH-HĐPH ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Chính phủ, trong hai ngày 02 và ngày 03 tháng 8 năm 2010, Đoàn kiểm tra số 2 của Hội đồng do đồng chí Sơn Phước Hoan – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm Trưởng đoàn và các thành viên gồm đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiến hành kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại Hà Tĩnh.

Cần Thơ: Kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010 19/08/2010

Tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; các chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ, Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân thành phố; công tác PBGDPL trên địa bàn thành phố Cần Thơ tiếp tục được khẳng định là một trong những nhiệm vụ quan trọng của hệ thống chính trị và ngày càng nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và đã đạt được những kết quả tích cực:

Tỉnh Bạc Liêu thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 18/08/2010

Ngày 02 tháng 08 năm 2010, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã ký quyết định số 1816/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng phối hợp Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2010-2012.

Kết quả PBGDPL 6 tháng đầu năm 2010 của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh Hưng Yên 18/08/2010

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Chính phủ và Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 08/3/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành kế hoạch triển khai công tác PBGDPL năm 2010, Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh Hưng Yên đã triển khai có hiệu quả chương trình PBGDPL 6 tháng đầu năm với những nội dung chính như sau:

Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Bình Dương với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm 2010 17/08/2010

Với mục tiêu nâng cao và tăng cường chất lượng hoạt động trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ngay từ cuối năm 2009, Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh Bình Dương ( sau đây gọi tắt là Hội đồng) đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 5666/QĐ-UB ngày 31/12/2009 về kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010. Việc ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật kịp thời đã tạo điều kiện thuận lợi cho các sở, ban ngành, đoàn thể, Uỷ ban nhân dân các đơn vị cấp huyện trong việc đề ra chương trình, xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2010 của ngành, đơn vị, địa phương, ban hành văn bản chỉ đạo trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương và trong ngành mình quản lý.

Bến Tre: Tích cực triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở 14/08/2010

Để thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 09/8/2010, Sở Tư pháp và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre đã ban hành Kế hoạch số 1098/KHPH-STP-MTTQ về tăng cường thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

Thừa Thiên Huế - kiện toàn tổ chức và hoạt động của Tổ hòa giải 04/08/2010

Thực hiện Quyết định số 270/QĐ-TTg ngày 27/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước” (sau đây gọi tắt là Đề án 270) và Kế hoạch số 29/KH-BCĐ ngày 08/5/2010 của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 270 của tỉnh về việc củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải ở cơ sở, Ban công tác Mặt trận, ngày 21/7/2010 Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện một số hoạt động sau:

Đồng Tháp: Ban hành Kế hoạch tổ chức hội thi hòa giải viên giỏi năm 2010 04/08/2010

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và nhằm thúc đẩy, nâng cao chất lượng hoạt động hòa giải ở cơ sở, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên, góp phần phục vụ tốt hơn yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới, vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch tổ chức hội thi hòa giải viên giỏi tỉnh Đồng Tháp năm 2010.