Bắc Ninh: Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2010 31/07/2010

Sau 6 tháng đầu năm thực hiện chương trình công tác năm 2010, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Ninh (Hội đồng) đã đạt được những kết quả sau:

Bình Thuận: Xây dựng Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng cuối năm 2010 31/07/2010

Nhằm phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương đang có hiệu lực thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân; thực hiện cơ chế phối hợp để nâng cao vai trò chủ động của các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và địa phương; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; tạo bước chuyển mới trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, UBND tỉnh Bình Thuận đã xây dựng Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng cuối năm.

Bắc Giang: Sôi nổi với Cuộc thi "Hòa giải viên giỏi năm 2010" 31/07/2010

Để nâng cao kiến thức, kỹ năng tác nghiệp, thúc đẩy giao lưu văn hoá, trao đổi kinh nghiệm trong công tác hoà giải cơ sở, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội thi " Hoà giải viên giỏi năm 2010".

Bình Định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 20/07/2010

Ngày 29/6/2010, UBND tỉnh Bình Định ký Quyết định số 276/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.
Quy chế này quy định cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ; phương thức hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực và của các thành viên Hội đồng.

Quảng Ninh phát động Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 20/07/2010

Ngày 02/7/2010, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1987/QĐ-UBND về việc phát động Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Bình Định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 17/07/2010

Ngày 29/6/2010, UBND tỉnh Bình Định ký Quyết định số 276/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.
Quy chế này quy định cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ; phương thức hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực và của các thành viên Hội đồng.

Hội thi “Công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã tuyên truyền pháp luật giỏi tỉnh Lạng sơn lần thứ nhất” 15/07/2010

Ngày 29/6/2010, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Kế hoạch số 63/KH-HĐPH về việc tổ chức Hội thi “Công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã tuyên truyền pháp luật giỏi tỉnh Lạng sơn lần thứ nhất”.

Yên Bái: Kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 13/07/2010

Ngày 05/7/2010, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 1005/QĐ-UBND về việc kiện toàn hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

Long An ban hành Kế hoạch kiểm tra và tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 10/07/2010

Thực hiện Kế hoạch số 1166/KH-HĐPH ngày 27/4/2010 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ về kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010, ngày 22/6/2010 Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Kế hoạch số 554/KH-HĐPH về việc kiểm tra và tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010.

Cà Mau: Thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 07/07/2010

Ngày 18 tháng 6 năm 2010, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 951/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Cà Mau.