Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2012 15/03/2012

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Quyết định số 4061/QĐ-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016, Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 12/01/2012 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  năm 2012, ngày 06/02/2012, Sở Tư pháp tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 49/KH-STP về phòng, chống tham nhũng năm 2012.

Cà Mau: Kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 15/03/2012

Ngày 13/3/2012, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định số 388/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Cà Mau.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2012 14/03/2012

Năm 2012 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2011-2020) và để phát huy hơn nữa vai trò, vị thế của ngành Tư pháp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong những năm tiếp theo, thực hiện thắng lợi các nội dung công tác thi đua năm 2012 do Bộ Tư pháp phát động, ngày 29 tháng 02 năm 2012 ngành Tư pháp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức hội nghị triển khai công tác Tư pháp và lễ ký kết giao ước thi đua năm 2012.

Quảng Ngãi ban hành kế hoạch tiển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. 14/03/2012

Thực hiện Quyết định số 4061/QĐ-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch số 549/KH-UBND ngày 02/3/2012 về triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2012 đến năm 2016.

Tiền Giang: Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011 13/03/2012

Thực hiện Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 17/6/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2008-2012 trên địa bàn tỉnh, năm 2011 Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động và đạt được những kết quả cụ thể sau:

Quảng Ngãi: Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật giao thông 13/03/2012

Để triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2012, trọng tâm là công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân trong tỉnh, các thành viên Tiểu ban tuyên truyền đã tổ chức cuộc họp để triển khai nhiệm vụ công tác tuyên truyền năm 2012. Đồng chí Bùi Thị Lệ Thuỷ, giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Tiểu ban tuyên truyền chủ trì cuộc họp.

Tây Ninh: Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mua bán người trong ngành Tư pháp giai đoạn 2012-2020 12/03/2012

Nhằm tổ chức triển khai, quán triệt đồng bộ nội dung Luật Phòng, chống mua bán người và Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011-2015 trong toàn ngành Tư pháp; đồng thời, tăng cường phối kết hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể sử dụng các hình thức phổ biến, giáo dục phù hợp với từng đối tượng và nhiệm vụ của mỗi ngành, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mua bán người trong ngành Tư pháp giai đoạn 2012-2020, với những nội dung cụ thể như sau:

Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hoá tổ chức hội nghị báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh năm 2012 12/03/2012

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 15/02/2012 của UBND tỉnh về công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012, ngày 09/3/2012, Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

Thái Bình: Phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức , viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016 trên địa bàn tỉnh Thái Bình 12/03/2012

Ngày 28/02/2012, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 465/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức , viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Sở Tư pháp Sóc Trăng: Hội nghị tập huấn và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho lực lượng làm công tác hòa giải ở cơ sở năm 2012 08/03/2012

Thực hiện tinh thần Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND, ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh Sóc Trăng về tăng cường hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở và Kế hoạch số 01/KH-STP, ngày 10/01/2012 của Giám đốc Sở Tư pháp về tổ chức Hội nghị tập huấn và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho lực lượng làm công tác hòa giải ở cơ sở năm 2012.