Thái Bình: Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2011 05/01/2012

Ngày 29/12/2011 Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011 và triển khai công tác năm 2012. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng và lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên.

Sóc Trăng: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016 03/01/2012

Thực hiện Quyết định số 4061/QĐ-BTP, ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp về phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên Hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016. Ngày 20/12/2011, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án, theo đó mục tiêu của đề án là:

Thái Bình tích cực áp dụng, triển khai nhiều hình thức phổ biến giáo dục pháp luật đạt hiệu quả 30/12/2011

Hội dồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thái Bình tổ chức Đoàn kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh gồm 11 thành viên là lãnh đạo các sở, ngành, tiến hành kiểm tra tại 10 cơ quan, đơn vị gồm: Sở Công thương, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh – cơ sở phía Bắc, Trường THPT Lê Quý Đôn, UBND thành phố Thái Bình, UBND huyện Vũ Thư, Hưng Hà, xã Đông Mỹ (thành phố Thái Bình), thị trấn Vũ Thư (huyện Vũ Thư). Qua kiểm tra, trong thời gian 3 năm từ năm 2008 - 2011 các sở, ngành, đơn vị, địa phương đều triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đạt hiệu quả cao.

Sóc Trăng: Họp Hội đồng phối họp công tác phổ biến giáo dục pháp luật 30/12/2011

Ngày 29/12/2011, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức họp Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh để đánh giá tình hình hoạt động công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012.

Yên Bái: Một số kết quả nổi bật trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011 29/12/2011

Thực hiện Chương trình công tác của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái ban hành Chương trình công tác của Sở và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch đề ra. Trong đó công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được chú trọng thực hiện, năm 2011 đã đạt được một số kết quả sau:

Tỉnh Đoàn tỉnh Thái Bình đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu niên 28/12/2011

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu niên là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, được các cấp bộ đoàn tỉnh Thái Bình xác định là một trong những nhiệm vụ phải thực hiện thường xuyên, liên tục.

Thái Bình: Áp dụng nhiều hình thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đạt hiệu quả cao 27/12/2011

Toàn tỉnh Thái Bình hiện nay có 3.158 doanh nghiệp thuộc mọi loại hình kinh tế, đặt trụ sở tập trung tại các khu, cụm công nghiệp. Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 25/02/2009 về triển khai thực hiện Nghị định 66/2008/NĐ-CP. Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh, hàng năm các sở, ngành liên quan đều xây dựng riêng kế hoạch tuyên truyền pháp luật của ngành mình trong đó có nội dung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng: Tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 12/2011 26/12/2011

Thực hiện Quyết định số 208/QĐ-UBND, ngày 28/10/2010 của UBND tỉnh Sóc Trăng về triển khai thực hiện “Ngày pháp luật”. Ngày 22/12/2011, Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật” định kỳ tháng 12. Toàn thể lãnh đạo Sở Tư pháp cùng tất cả cán bộ, công chức, viên chức của Sở đã tham dự buổi sinh hoạt.

Khánh Hòa: Tập huấn nghiệp vụ cho báo cáo viên pháp luật 23/12/2011

Ngày 19-12- 2011, Sở Tư pháp Khánh Hòa tổ chức tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho gần 70 báo cáo viên pháp luật tỉnh.

Hải Dương: tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật 23/12/2011

Thực hiện Quyết định số 2160/QĐ - TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 – 2015”; Quyết định số 789/QĐ – UBND ngày 25/3/2011 của UBND tỉnh Hải Dương về việc banh hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011-2015”. Vừa qua, Ban điều hành Đề án tỉnh Hải Dương tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho các đồng chí là cán bộ Pháp chế, cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; các đồng chí là Lãnh đạo Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.