Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 15/03/2019

Để đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình Tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, trên cơ sở kết quả tổng kết 08 năm thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật (Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg), ngày 13/3/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. Bên cạnh việc kế thừa các quy định còn phù hợp của Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg, Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg có các nội dung mới sau đây:

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2019 05/03/2019

Ngày 4/3/2019, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương năm 2019 (ban hành kèm theo Quyết định số 515/QĐ-HĐPH ngày 4/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2019 05/03/2019

Ngày 5/3/2019, Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2019 (ban hành kèm theo Quyết định số 520/QĐ-BTP ngày 5/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

Bộ Tư pháp lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW 05/03/2019

Thực hiện Công văn số 8574-CV/VPTW ngày 04/01/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng; ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ tại Công văn số 382/VPCP-PL ngày 15/01/2019 của Văn phòng Chính phủ, Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW (có Đề cương báo cáo tổng kết kèm theo).

Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2019 05/03/2019

Ngày 5/3/2019, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2019 (ban hành kèm theo Quyết định số 519/QĐ-BTP)

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” năm 2019 05/03/2019

Ngày 5/3/2019, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” năm 2019 (ban hành Kèm theo Quyết định số 521/QĐ-BTP ngày 5/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2019 05/03/2019

Ngày 05/3/2019, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 7099/KH-BTP về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2019 với một số nội dung chính sau đây:

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” năm 2019 05/03/2019

Ngày 5/3/2019, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch số 708/KH-BTP thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” năm 2019 (Đề án).

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 05/03/2019

Ngày 5/3/2019, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch số 707/KH-BTP thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (Kế hoạch).

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương: Tổng kết công tác năm 2018 04/03/2019

Ngày 4/3/2019, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương ban hành Báo cáo số 58/BC-HĐPH tổng kết công tác của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 201