Công văn đề nghị phối hợp triển khai công tác PBGDPL năm 2019 21/05/2019

Thực hiện các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Quyết định số 3121/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019; Quyết định số 455/QĐ-BTP ngày 22/02/2019 ban hành Kế hoạch công tác năm 2019 của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật và Quyết định số 1159/QĐ-BTP ngày 23/5/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, để kịp thời triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong các đơn vị thuộc Bộ đạt chất lượng, hiệu quả, Vụ PBGDPL trân trọng đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện các nội dung sau:

Số đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 trong cả nước tăng so với năm 2017 14/05/2019

Ngày 08/5/2019, Bộ Tư pháp đã ban hành Báo cáo số 128/BC-BTP về tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 (sau đây gọi là Báo cáo).

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 14/05/2019

Ngày 14/5/2019, Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1101/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật (sau đây gọi chung là Kế hoạch).

Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 14/05/2019

Ngày 13/3/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật (Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg). Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2019 và thay thế Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. Để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 1700 /BTP-PBGDPL ngày 14/5/2019 hướng dẫn một số nội dung sau đây:

Năm 2019, các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tiếp tục dành sự quan tâm, khẩn trương ban hành Kế hoạch triển khai công tác PBGDPL 09/05/2019

Trong thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã nhận được sự quan tâm, tích cực tổ chức triển khai của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương trong việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác này.

Giấy mời tham dự Hội nghị tập huấn, Hội thảo khu vực miền Bắc tại tỉnh Quảng Ninh 08/05/2019

Thực hiện các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Số 3121/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019; số 718/QĐ-BTP ngày 29/3/2019 phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát năm 2019, Bộ Tư pháp tổ chức các hội nghị tập huấn, hội thảo về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật khu vực miền Bắc tại tỉnh Quảng Ninh, cụ thể như sau:

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 07/05/2019

Thực hiện Quyết định số 31/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 05/3/2019 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, ngày 03/5/2019, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 1526/KH-BTP về tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhằm đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn và đề xuất giải pháp thực hiện Chương trình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, thông qua triển khai kế hoạch, tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010 - 2020.

Ngày 26/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 471/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường UDCNTT trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021” 03/05/2019

Đề án được ban hành nhằm tiếp tục thể chế hóa đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường úng dụng công nghệ thông tin gắn với xây dựng Chính phủ điện tử là giải pháp đột phá để đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; khai thác triệt để thế mạnh của công nghệ thông tin, giúp người dân và xã hội sử dụng, khai thác một cách thuận lợi hệ thống thông tin pháp luật được số hóa; kết nối, chia sẻ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, thiết thực, kịp thời, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm.

Ngày 18/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 428/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” 02/05/2019

Đề án được ban hành nhằm quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hòa giải ở cơ sở; tạo cơ chế thúc đẩy thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; gắn công tác hòa giải ở cơ sở với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.