Lấy ý kiến dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

18/05/2017

   Ngày 08/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 619/QĐ-TTg ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Để triển khai thi hành Quyết định này, Bộ Tư pháp đã xây dựng dự thảo Thông tư của Bộ trưởng hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Để hoàn thiện dự thảo Thông tư, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư (kèm 02 Phụ lục) và dự thảo Tờ trình.
Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; đ/c Lê Nguyên Thảo - số điện thoại 04.62739469 hoặc 0916496880; địa chỉ email thaoln@moj.gov.vn).
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: