Bộ Tư pháp ban hành công văn hướng dẫn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BTP về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

07/07/2017

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là để thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021,

 ngày 6/7/2017, Bộ Tư pháp đã ban hành công văn hướng dẫn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BTP về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: