Bộ Tư pháp ban hành Công văn gửi các bộ, ngành Trung ương về việc thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg

16/08/2017

Ngày 15/8/2017 Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 2873/BTP-PBGDPL gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội (gọi chung là các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương) về việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, để thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện một số nội dung:
- Rà soát, theo dõi việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc chức năng và nhiệm vụ được giao; chỉ đạo cơ quan chuyên môn các cấp ở địa phương phối hợp với cơ quan tư pháp tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp các giải pháp để thực hiện hiệu quả các tiêu chí, chỉ tiêu và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật sau mỗi kỳ đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết các vướng mắc và kiến nghị của địa phương.
- Bộ Nội vụ chỉ đạo, hướng dẫn về kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là tiêu chí đánh giá đảng bộ, chính quyền cấp xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” và đánh giá thi đua, khen thưởng hằng năm của chính quyền cấp xã; hướng dẫn việc cung cấp thông tin, số liệu, kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) để phục vụ đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính tại cấp xã.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn về kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là tiêu chí đánh giá phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh phù hợp với mục tiêu, yêu cầu, chủ trương về xây dựng đô thị văn minh.
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc kết hợp đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính tại cấp xã với đánh giá sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
- Bộ Công an chỉ đạo Công an địa phương phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn, cung cấp thông tin, số liệu, kết quả, giải pháp thực hiện chỉ tiêu 2 của tiêu chí 1 về “An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) trên địa bàn cấp xã được kiềm chế, có giảm so với năm trước”.
- Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan      Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho thành viên, hội viên; giám sát, phản biện xã hội, vận động thành viên, hội viên tham gia xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; giám sát kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính; phối hợp với cơ quan tư pháp cùng cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ này.
Thông tin, báo cáo thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quy định trong Báo cáo công tác tư pháp năm 2017 về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) trước ngày 02/12/2017 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
 
Các tin đã đưa ngày: