Báo cáo quốc gia lần thứ ba của Việt Nam về thực thi Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị

03/12/2018

Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị điều chỉnh những quyền cơ bản của con người thuộc lĩnh vực dân sự, chính trị. Tính đến hết năm 2017, Công ước đã có 171 quốc gia thành viên, Việt Nam gia nhập Công ước năm 1982.

Theo quy định tại Điều 40 của Công ước, Việt Nam đã thực hiện nghĩa vụ báo cáo về kết quả thực hiện Công ước hai lần vào các năm 1990 và 2002. Bản Báo cáo quốc gia thực hiện Công ước lần thứ ba của Việt Nam được xây dựng cho giai đoạn từ năm 2002 đến tháng 9/2017.
Báo cáo này được soạn thảo theo hướng dẫn tại Tài liệu CCPR/C/2009/1 Hướng dẫn các quốc gia thành viên xây dựng Báo cáo theo quy định của Điều 40 Công ước và Tài liệu HRI/GEN/2/Rev.6 Hướng dẫn về hình thức và nội dung Báo cáo về các điều ước quốc tế về quyền con người do các quốc gia thành viên nộp.
Báo cáo gồm 2 phần: Thông tin chung và báo cáo về các quy định cụ thể. Phần thông tin chung đã báo cáo về hệ thống các cơ quan nhà nước; khuôn khổ pháp luật về bảo vệ quyền con người ở phạm vi quốc gia; thực hiện cam kết quốc tế về quyền con người; thách thức đối với việc thực thi Công ước và quy trình soạn thảo Báo cáo. Phần báo cáo các quy định cụ thể  đã phân tích chi tiết kết quả đạt được của Việt Nam theo từng Điều của Công ước.
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: