Bộ Tư pháp ban hành Quy chế chấm bài dự thi Cuộc thi viết "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả cho thanh, thiếu niên"

20/12/2018

Ngày 11/12/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 3008/QĐ-BTC ban hành Quy chế chấm bài dự thi Cuộc thi viết "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả cho thanh, thiếu niên"
Theo đó,  việc chấm thi được thực hiện trên nguyên tắc khách quan, trung thực, chính xác, công bằng, đề cao trách nhiệm và tính độc lập trong chấm thi của thành viên Ban giám khảo. Các bài dự thi được chấm theo 02 vòng: vòng sơ khảo và vòng chung khảo.
Xin gửi kèm Quyết định số 2881/QĐ-BTC ngày 27/11/2018 thành lập Ban giám khảo và Tổ thư ký Cuộc thi viết "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả cho thanh, thiếu niên"
Các tin đã đưa ngày: