Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

07/05/2019

Thực hiện Quyết định số 31/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 05/3/2019 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, ngày 03/5/2019, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 1526/KH-BTP về tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhằm đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn và đề xuất giải pháp thực hiện Chương trình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, thông qua triển khai kế hoạch, tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010 - 2020.

Theo Kế hoạch, Bộ Tư pháp sẽ tập trung thực hiện các nội dung: (i) Chỉ đạo, hướng dẫn tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện; (ii) Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo chức năng và lĩnh vực quản lý nhà nước được giao trong Chương trình mục tiêu quốc gia; (iii) Tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất định hướng giai đoạn sau năm 2020./.
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: