Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

14/05/2019

Ngày 14/5/2019, Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1101/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật (sau đây gọi chung là Kế hoạch).

Kế hoạch xác định một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây: (i) Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg; (ii) Nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc quản lý, khai thác thống nhất sách, tài liệu của Tủ sách pháp luật với sách, tài liệu pháp luật của Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn và tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương; (iii) Quán triệt, tập huấn, truyền thông, biên soạn tài liệu phục vụ hoạt động của Tủ sách pháp luật; (iv) Xây dựng, vận hành Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia; (v) Kiểm tra, sơ kết, tổng kết nhiệm vụ xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; (vi) Bố trí kinh phí quản lý nhà nước về công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, kinh phí xây dựng, quản lý, khai thác, vận hành Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan tham mưu, giúp Bộ trưởng chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, báo cáo tình hình xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg và các nhiệm vụ tại Kế hoạch. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch; thường xuyên phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật trong triển khai nhiệm vụ; kịp thời báo cáo kết quả về Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật để tổng hợp.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị chủ động thông tin về Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (số điện thoại 024.62739469 hoặc địa chỉ email: thaoln@moj.gov.vn) để xem xét, giải quyết kịp thời./.
Các tin đã đưa ngày: