Số đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 trong cả nước tăng so với năm 2017

14/05/2019

Ngày 08/5/2019, Bộ Tư pháp đã ban hành Báo cáo số 128/BC-BTP về tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 (sau đây gọi là Báo cáo).

Theo Báo cáo, năm 2018, Bộ Tư pháp đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tiêu chí thành phần “xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chú trọng hướng dẫn, giải đáp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của các địa phương; tổ chức 09 hội nghị tập huấn nghiệp vụ tại 3 miền và một số địa phương chọn điểm; thực hiện 04 chương trình, phóng sự, truyền thông trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Báo Pháp luật Việt Nam để đánh giá kết quả, khó khăn, vướng mắc, giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp còn tổ chức một số đoàn kiểm tra công tác này tại một số địa phương như: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bạc Liêu…
Ở địa phương, nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành. 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trong đó có 31 địa phương ban hành văn bản riêng chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Ủy ban nhân dân nhiều địa phương đã bổ sung Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp là thành viên của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cùng cấp (Bạc Liêu, Kiên Giang, Lào Cai, Quảng Nam, Đồng Nai, Trà Vinh, Bắc Ninh, Lâm Đồng, Khánh Hòa …). Qua công tác đánh giá năm 2018, theo báo cáo của 57/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tính đến ngày 02/5/2019, có 80% đơn vị cấp xã được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Kết quả công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 cao hơn nhiều so với năm 2017 (đạt gần 60%), trong đó, một số địa phương có kết quả đạt chuẩn cao như: Bến Tre, Quảng Ninh, Vĩnh Long, Tiền Giang, Phú Yên, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu, Lâm Đồng, Đồng Nai, Đồng Tháp, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc…
Tuy nhiên, việc xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 trong cả nước vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Vẫn còn một số địa phương chưa phân công các ngành, các cấp trong rà soát, đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với tiêu chí, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực quản lý; sau khi đánh giá, nhiều địa phương chưa đề ra và thực hiện các giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế, tăng cường hiệu quả thực hiện các lĩnh vực quản lý gắn với các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật. Kinh phí từ ngân sách nhà nước cho hoạt động xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nói chung còn hạn hẹp, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…
Từ việc đánh giá thực trạng thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Báo cáo đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, trọng tâm là đánh giá, sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ gắn với tổng kết nội dung “Đánh giá, công nhận và xây dựng xã tiếp cận pháp luật; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân” theo Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện nhiệm vụ đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với tất cả đơn vị cấp xã một cách thực chất; hướng dẫn xây dựng, nhân rộng mô hình điểm, cách làm hiệu quả; thông tin, truyền thông về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó, các địa phương cần quan tâm tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ và giải đáp, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn; biên soạn, phát hành tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ; chú trọng kiểm tra, khảo sát để nắm bắt tình hình thực tế trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, cơ sở./.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: