Thực hiện các quy định pháp luật hiện hành về bảo đảm kinh phí phục vụ công tác PBGDPL

13/06/2019

Ngày 21/5/2019 Bộ Tài chính đã có Công văn số 5822/BTC-HCSN về kết quả rà soát, đánh giá việc thực hiện các quy định pháp luật hiện hành về bảo đảm kinh phí phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo về một số nội dung sau:

1. Đối với Quyết định số 705/QĐ-TTg:
1.1. Về rà soát quy định hiện hành về bảo đảm kinh phí phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, Bộ Tài chính đã xác định đối với một số chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức kinh phí làm nhiệm vụ xây dựng Chương trình, Đề án, Kế hoạch; các văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn Chương trình, Đề án, Kế hoạch, chi thực hiện thống kê, rà soát, viết báo cáo đánh giá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Chương trình, Đề án, Kế hoạch, đánh giá thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật… tiếp tục thực hiện Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP đến khi áp dụng chính sách tiền lương mới.
1.2. Về nội dung đề xuất hướng dẫn hoặc có chủ trương về việc áp dụng thống nhất quy định tại Khoản 2, Điều 2 Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP “Ngân sách Trung ương hỗ trợ kinh phí để thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách để triển khai thực hiện một số hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trọng tâm, trọng điểm…” thông qua việc ban hành cơ chế, chính sách, chương trình, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn đặc thù, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn để đảm bảo nguồn lực cho địa phương thực hiện nhiệm vụ này. Bộ Tài chính xác định nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan đơn vị, vì vậy tại Thông tư của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán hàng năm đã quy định các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ dự toán ngân sách nhà nước được giao, chủ động bố trí kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
1.3. Về đề xuất hướng dẫn các địa phương giao Sở Tư pháp là cơ quan chủ trì, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp hướng dẫn, chỉ đạo, điều phối các hoạt động và kinh phí thực hiện Chương trình, các Đề án vè phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương đề phù hợp với quy định tại Khoản 9 Điều 2 Quyết định số 705/QĐ-TTg.
2. Đối với nội dung đề hướng dẫn thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Qua rà soát các nội dung xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thì nội dung và mức chi để thực hiện nội dung xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ngoài áp dụng những văn bản hiện hành được quy định theo Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP đề nghị liên quan đến nội dung bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật thực hiện theo Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016; liên quan đến nội dung thực hiện thủ tục hành chính thực hiện theo quy định tại Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ Tài chính; liên quan đến nội dung thực hiện hòa giải ở cơ sở thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014./.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: