Thông tin liên hệ Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

31/12/2015

I - Lãnh đạo Vụ:
1. Đồng chí Vụ trưởng Đỗ Xuân Lân: 0462.739.461
2. Đồng chí Phó Vụ trưởng Uông Ngọc Thuẩn: 0462.739.480
3. Đồng chí Phó Vụ trưởng Phan Hồng Nguyên: 0462.739.462
4. Đồng chí Phó Vụ trưởng Ngô Quỳnh Hoa: 0462.739.465
II - Các phòng thuộc Vụ:
1. Phòng Tổng hợp - Hành chính: Điện thoại: 0462.739.471
2. Phòng Quản lý công tác, phổ biến, giáo dục pháp luật: 0462.739.468
3. Phòng Quản lý công tác xây dựng hương ước, quy ước và tiếp cận pháp luật: 0462.739.469
4. Phòng Quản lý công tác hòa giải ở cơ sở:0462.739.470
III - Email: pbgdpl@moj.gov.vn
Các tin đã đưa ngày: