Bộ Tư pháp ban hành Công văn hướng dẫn triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 23/05/2017

Để việc thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Quyết định số 619/QĐ-TTg) được thống nhất, đồng bộ trên cả nước, gắn kết với xây dựng xã nông thôn mới và chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc tổ chức đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn (cấp xã) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017, ngày 22/5/2017 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Công văn số 1710/BTP-PBGDPL gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn triển khai Quyết định số 619/QĐ-TTg.

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 23/05/2017

Nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, trên cơ sở Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, ngày 22/5/2017 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 699/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 10/05/2017

Ngày 08/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 619/QĐ-TTg ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Văn bản này quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, bao gồm các tiêu chí tiếp cận pháp luật, nội dung xây dựng, thẩm quyền, quy trình và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đối tượng áp dụng của Quy định bao gồm: xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 21/03/2017

Để kịp thời hướng dẫn các địa phương triển khai nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới, ngày 20/3/2017, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 897/BTP-PBGDPL về việc đề nghị hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trên cơ sở các văn bản đề nghị của địa phương. Theo đó, Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

Bộ Tư pháp ban hành Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 23/11/2016

Ngày 22/11/2016 Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 4134/BTP-PBGDPL gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 19/10/2016

Ngày 17 tháng 10 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1980/QĐ-TTg ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (Bộ tiêu chí quốc gia). Một trong những điểm mới quan trọng của Bộ tiêu chí quốc gia này là đã bổ sung vào tiêu chí thứ 18 (Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật) tiêu chí thành phần 18.5 về “Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định” nhằm gắn kết, thực hiện toàn diện các mục tiêu, nội dung xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020; nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật; bảo đảm quyền con người, quyền công dân, đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền xã. Để bảo đảm tiêu chí thành phần 18.5, Bộ tiêu chí yêu cầu phải “đạt” chỉ tiêu chung và chỉ tiêu vùng (Trung du miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long).

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 và bổ sung xây dựng xã tiếp cận pháp luật, bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân vào Chương trình 26/08/2016

Ngày 16/08/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1600/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Một trong những điểm mới quan trọng của Chương trình là việc bổ sung vào nội dung thành phần thứ 9 về “đánh giá, công nhận, xây dựng xã tiếp cận pháp luật; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân” nhằm mục tiêu bảo đảm yêu cầu tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị, dịch vụ hành chính công và tiếp cận pháp luật của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; gắn kết, thực hiện toàn diện xây dựng nông thôn mới; nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật; bảo đảm quyền con người, quyền công dân, đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã. Đến năm 2020, có 95% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị, dịch vụ hành chính công và tiếp cận pháp luật.

Hội thảo tham vấn dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật khu vực miền Bắc 15/08/2016

Thực hiện Quyết định số 2285/QĐ-BTP ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2016, trong thời gian 02 ngày 08 và 09/8/2016 tại thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Dự án Quản trị Nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (GIG) tổ chức Hội thảo tham vấn dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (dự thảo Quyết định). Tham dự Hội thảo có đại biểu của một số Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam); đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp, Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Bắc (Lai Châu, Điện Biên, Thái Bình, Quảng Bình, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội); chuyên gia của một số tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đại diện Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp – Hộ tịch, cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Hà Nội, Điện Biên và Quảng Bình. Đồng chí Đỗ Xuân Lân – Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp chủ trì Hội thảo.