Bộ Tư pháp trả lời kiến nghị của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng về nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

02/08/2018

Trả lời Công văn số 165/ STP - PBGDPLngày 12/6/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng về đề nghị hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 2088/BTP-PBGDPL ngày 31/7/2018 gửi Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng

Theo đó, đối với đề nghị Bộ Tư pháp cho ý kiến về cơ quan chịu trách nhiệm hướng dẫn triển khai nội dung tiêu chí thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã, Bộ Tư pháp trả lời như sau:
          Khoản 4 Điều 10 Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đã quy định: “Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo, hướng dẫn triển khai xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quy định này tại địa phương, phân công cơ quan chuyên môn và công chức làm đầu mối theo dõi, tham mưu thực hiện…”. Theo đó, việc phân công giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn theo dõi, tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cũng như theo dõi các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật tại địa phương thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp. Đối với Tiêu chí 2 về “Thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã”, qua theo dõi, Bộ Tư pháp nhận thấy hiện nay Ủy ban nhân dân nhiều tỉnh (Hà Giang, Bình Phước, Quảng Ngãi, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa…) đã ban hành Kế hoạch, văn bản hướng dẫn triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trong đó giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh làm đầu mối chủ trì theo dõi, tham mưu thực hiện để phù hợp với việc chuyển giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính từ Sở Tư pháp sang Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Đề nghị Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng chủ động tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, phân công cơ quan chuyên môn chịu trách nhiệm theo dõi về các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý của từng cơ quan chuyên môn đối với các nhóm tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể.
Đối với đề nghị về phân loại đơn vị hành chính cấp xã để xác định điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau: Theo biểu mẫu số 07-TCPL-II ban hành kèm theo Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thì việc xác định cấp xã loại I, loại II, loại III được thực hiện theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XIII) về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Việc phân loại các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 bảo đảm tính toàn diện, dựa trên nhiều yếu tố: đặc điểm địa lý, dân số, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và các yếu tố đặc thù, do đó phân loại cấp xã để đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Nghị quyết là phù hợp. Còn Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ chỉ phê duyệt các xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo giai đoạn để thực hiện mục tiêu về giảm nghèo bền vững.
Trong quá trình đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương, đề nghị Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã bám sát quy định của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 để phân loại đơn vị cấp xã, đảm bảo việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện đúng quy định của Quyết định 619/QĐ-TTg và Thông tư số 07/2017/TT-BTP./.
 
Các tin đã đưa ngày: